Főoldal » Hírek » Elismerések az Ügyészség Napján - a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. júni­us 10-ei kihir­de­té­sé­nek évfor­du­ló­ja 1991 óta az ügyész­ség ünnep­nap­ja. E tör­vény hozta létre a modern, önál­ló ügyé­szi szer­ve­ze­tet. Az Ügyész­ség Nap­já­hoz kap­cso­ló­dó­an a szer­ve­zet­ben kiemel­ke­dő mun­kát végző kol­lé­gák elis­me­ré­se­it is átad­ják. 

Az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból 2023. júni­us 9. nap­ján a Leg­főbb Ügyész­sé­gen tar­tott köz­pon­ti ünnep­sé­gen Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész köszön­töt­te a szer­ve­zet tag­ja­it, illet­ve szak­mai elis­me­ré­se­ket adott át. Az ünnep­sé­gen dísz­ven­dég­ként részt vett dr. Franz Plöchl, az Oszt­rák Köz­tár­sa­ság leg­főbb ügyé­sze, és dr. Báná­ti János, a Magyar Ügy­vé­di Kama­ra örö­kös tisz­te­let­be­li elnö­ke is.

A köz­pon­ti ünnep­sé­gen Him­mel­né dr. Ökrös Mária Mag­dol­na cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész, Tolna vár­me­gye főügyé­sze a leg­ma­ga­sabb szak­mai elis­me­rést, az első koro­na­ügyész, Kozma Sán­dor emlé­ké­re 1992-ben ala­pí­tott Kozma Sándor-díjat vehet­te át, közel négy évti­ze­den át kima­gas­ló szín­vo­na­lon, elhi­va­tott­ság­gal vég­zett szak­mai és veze­tői tevé­keny­sé­gé­ért, ügyé­szi pálya­fu­tá­sá­nak elis­me­ré­sé­ül.

Tolna vár­me­gye ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tai közül a leg­főbb ügyész Magyar István-díjat ado­má­nyo­zott dr. Ermé­nyi­né dr. Csike And­rea cím­ze­tes főügyész­sé­gi ügyész­nek, a Bony­há­di Járá­si Ügyész­ség veze­tő­jé­nek a kiemel­ke­dő szín­vo­na­lon és hiva­tás­tu­dat­tal vég­zett ered­mé­nyes szak­mai mun­ká­já­ért.

A Leg­főbb Ügyész­ség által kiírt Kozma Sán­dor Tudo­má­nyos Pályá­zat máso­dik helye­zett­je­ként juta­lom­ban része­sült dr. Schu­bert Bálint, szek­szár­di járá­si ügyész­sé­gi fogal­ma­zó.

A Tolna Vár­me­gyei Főügyész­sé­gen meg­tar­tott helyi ünnep­sé­gen Him­mel­né dr. Ökrös Mária Mag­dol­na főügyész köszön­töt­te a mun­ka­tár­sa­kat, majd saját hatás­kör­ben Ered­mé­nyes Mun­ká­ért Okle­ve­let adott át dr. Andó­di Lász­ló­né szek­szár­di járá­si ügyész­sé­gi ügyész, Szőts Csaba főügyész­sé­gi tiszt­vi­se­lő és Baj­nai János­né fizi­kai alkal­ma­zott részé­re.

A Leg­főbb Ügyész­ség által kiadott ünne­pi köz­le­mény fotók­kal együtt az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/dr-franz-plochl-az-osztrak-koztarsasag-legfobb-ugyesze-es-dr-banati-janos-a-magyar-ugyvedi-kamara-orokos-tiszteletbeli-elnoke-elismerest-kapott-az-ugyeszseg-napjan-fotokkal-a-legfobb-ugyeszse/