Főoldal » Archív » Elítélték a Balaton déli partját megsarcoló sorozatbetörőt - új büntetőeljárási intézményt fog alkalmazni a másodfokú bíróság

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség 2018 már­ci­u­sá­ban nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt azzal a 61 éves haj­lék­ta­lan fér­fi­val szem­ben, aki Bala­ton­szár­szó és Bala­ton­föld­vár kör­nyé­kén össze­sen 48 ingat­lan­ba tört be, és 300,-Ft-tól 807.000,-Ft-ig ter­je­dő érték­ben lopott el külön­bö­ző áru­cik­ke­ket, illet­ve készpénzt.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság 2018. szep­tem­ber 12. nap­ján hozott íté­le­tet, mely­ben a vád­lot­tat az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a ter­hé­re rótt lopá­sok­ban, és vele szem­ben 4 év 6 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést, és 5 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki. Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, míg a vád­lott és védő­je eny­hébb bün­te­tés kisza­bá­sa miatt jelen­tett be fellebbezést.

A 2018. júli­us 1. nap­ján hatály­ba lépett új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján lehe­tő­ség van arra, hogy a fel­leb­be­zést kizá­ró­lag a kisza­bott bün­te­tés vagy alkal­ma­zott intéz­ke­dés neme és mér­té­ke vagy tar­tal­ma ellen jelent­sék be, ahogy ez ebben a bűn­ügy­ben is tör­tént. Ilyen eset­ben a másod­fo­kú bíró­ság az íté­let­nek csak a bün­te­tés­ki­sza­bás­ra vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­sét bírál­hat­ja felül, amely vár­ha­tó­an a jog­or­vos­la­ti eljá­rá­sok fel­gyor­su­lá­sát fogja ered­mé­nyez­ni. Az első­fo­kú íté­let kor­lá­to­zott felül­bí­rá­la­tá­tól csak igen szűk kör­ben lehet eltér­ni, pél­dá­ul akkor, ha az első­fo­kú bíró­ság durva eljá­rá­si sza­bály­sér­tést köve­tett el, vagy ha a ter­hel­tet fel kel­lett volna menteni.