Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Elítélték a férfit, aki egy hajdúsági fesztiválon ütötte meg a rendőrt – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt három napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta a küz­dő­sport­ban jára­tos húszas évei ele­jén járó fér­fit.

2023. szep­tem­ber 30-án, késő este, egy haj­dú­sá­gi tele­pü­lé­sen ren­de­zett étel fesz­ti­vá­lon a rend­őrök ész­lel­ték, hogy egy ittas fia­tal dula­ko­dik vala­ki­vel egy utca­sar­kon lévő fás terü­le­ten.

A rend­őrök meg­erő­sí­tő rend­őri erőt kér­tek, majd a dula­ko­dás­ban részt­ve­vő­ket fel­szó­lí­tot­ták cse­lek­mé­nyük befe­je­zé­sé­re. A rend­őr­nő a felek közé lépett és egyi­kü­ket arrébb tolta, amire az ittas fia­tal bok­szo­ló állás­ban, a már addig is ütés­re emelt keze­i­vel a másik rend­őr felé for­dult, majd egy gyors és gya­kor­lott moz­du­lat­tal ököl­lel meg­ütöt­te a had­nagy áll­kap­csát.

Az ütés követ­kez­té­ben a rend­őr had­nagy nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a bün­tet­len elő­éle­tű férfi őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény eljá­rás gyor­sí­tó intéz­ke­dé­se­it alkal­maz­va 72 órán belül bíró­ság elé állí­tot­ta.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en elítél­te a fér­fit és hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként 1 év 2 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re és 400.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett, míg a ter­helt és védő­je az íté­le­tet tudo­má­sul vet­ték.