Főoldal » Hírek » Elítélték a háziorvosra támadó özvegyet - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 71 éves Nóg­rád megyei asszonnyal szem­ben, aki meg­tá­mad­ta házi­or­vo­sát, mivel őt tar­tot­ta fele­lős­nek a férje halá­la miatt. 

Az elkö­ve­tő 2021 már­ci­u­sá­ban azért hara­gu­dott házi­or­vo­sá­ra, mert sze­rin­te nem nyúj­tott kellő segít­sé­get a rövid­del azelőtt beteg­ség­ben meg­halt fér­jé­nek. Az özvegy egy dél­után az orvo­si ren­de­lő­be ment, ahol elő­ször szi­dal­maz­ta, majd hajá­nál fogva a föld­re rán­tot­ta és ököl­lel ütle­gel­ni kezd­te a dok­tor­nőt. A bán­tal­ma­zás­nak csak két asszisz­tens beavat­ko­zá­sa vetett véget.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség az asszony ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat. A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hozott bün­te­tő­vég­zés­ben a vád­lot­tat a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, és 1 év 2 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A dön­tés jogerős.