Főoldal » Hírek » Elítélték azt a férfit, aki megölt egy oroszlányi fiatal nőt - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki Orosz­lá­nyon egy lakás­ban, 2019 decem­be­ré­ben meg­ölt egy nőt. A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a mai napon íté­le­tet hozott a fér­fi­val szemben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott 2019. decem­ber 30-án, 15 óra 30 perc körül talál­ko­zott össze egy orosz­lá­nyi ital­le­ra­kat előtt az álta­la koráb­ban már ismert, haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó sér­tet­tel. A vád­lott és a sér­tett közö­sen bemen­tek az ital­le­ra­kat­ba, ahol alko­holt és ásvány­vi­zet vásá­rol­tak, majd fel­men­tek abba az orosz­lá­nyi lakás­ba, ahol a sér­tett szí­ves­ség­ből lak­ha­tott. A lakás­ban a vád­lott és a sér­tett beszél­get­ni, ita­loz­ni kezd­tek, majd a férfi isme­ret­len okból magá­hoz vett két kést, és azok­kal köze­pes­nél nagyobb erő­vel, 17 alka­lom­mal a mell­ka­sán és a hasán meg­szúr­ta a sér­tet­tet, vala­mint elmet­szet­te a sér­tett nya­kát. A vád­lott a lakás­ból a gyil­kos­sá­got köve­tő­en 18 óra körü­li idő­pont­ban távozott.

A sér­tett a szú­rá­sok, illet­ve nya­ká­nak elmet­szé­se követ­kez­té­ben, néhány per­cen belül elha­lá­lo­zott, halá­lá­nak köz­vet­len oka vér­zé­ses sokk volt.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te a fér­fit azzal, hogy leg­ko­ráb­ban huszon­öt év múlva bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A tör­vény­szék a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján fenn­tar­tot­ta figye­lem­mel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszélye.