Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Elitta a szülei pénzét és rendszeresen verte az édesanyját- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 42 éves férfi ellen kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt.

A vád sze­rint a vád­lott 2016. év ele­jén magán­éle­ti vál­ság­ba került, meg­szűnt az élet­tár­si kap­cso­la­ta, így vissza­köl­tö­zött szü­le­i­hez egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő csa­lá­di házá­ba. Inni kez­dett, emi­att elve­szí­tet­te a mun­ka­he­lyét, ezután rend­sze­re­sen a szü­le­i­től köve­telt pénzt a továb­bi ita­lo­zá­sa­i­hoz. Heten­te három-négy alka­lom­mal leré­sze­ge­dett, ilyen­kor min­den eset­ben agresszí­ven visel­ke­dett az édes­any­já­val, han­gos viták ala­kul­tak ki közöt­tük. Bán­tal­maz­ta is édes­any­ját, pofon ütöt­te, meg­ráz­ta, ököl­lel ütöt­te a hátát, aki­nek ez okból gya­kor­ta 8 napon belül gyó­gyu­ló vér­alá­fu­tás­sal, lila-kék fol­tok­kal járó sérü­lé­sei keletkeztek.

A vád­lott a viták során becsü­let­sér­tő kije­len­té­se­ket is tett édes­any­já­ra. 2019. októ­ber ele­jén az ittas vád­lott újfent az édes­any­já­val vitat­ko­zott és kilök­dös­te őt a ház udva­rá­ra, majd az édes­ap­já­ra akart támad­ni, de ebben az édes­any­ja meg­aka­dá­lyoz­ta, elrán­tot­ta a fér­jé­től. Ezen ese­mé­nyek kap­csán a Sze­ren­csi Rend­őr­ség ide­ig­le­nes meg­elő­ző távol­tar­tás­ról határozott.

A vád­lott a későb­bi­ek­ben befe­jez­te az ita­lo­zást, mun­kát vál­lalt és ren­dez­te kap­cso­la­tát a szü­le­i­vel, cse­lek­mé­nyét beismerte.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.