Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Eljátszotta a család pénzét, majd a bankot megtévesztve szerezte vissza - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 23 éves fér­fi­val szem­ben.

A vád­irat sze­rint, a vád­lott 2018 augusz­tu­sá­ban regiszt­rált egy inter­ne­ten elér­he­tő online kaszi­nó­ban, ahol a folyó­szám­lá­ja ter­hé­re 200.000 forin­tot ját­szott el. Ezután a vád­lott több­ször elment egy, a lakó­he­lye köze­lé­ben lévő kaszi­nó­ba, ahol négy alka­lom­mal külön­bö­ző sze­ren­cse­já­té­ko­kon a  folyó­szám­lá­ján lévő pénz­ből továb­bi mint­egy 500.000 forin­tot veszí­tett el.

A vád­lott tart­va attól, hogy a fele­sé­ge hara­gud­ni fog rá, ami­ért az összes pén­zü­ket elját­szot­ta, 2018. augusz­tus 27-én bement a szám­la­ve­ze­tő bank­ja ede­lé­nyi fiók­já­ba, ahol a pénz­in­té­ze­tet meg­té­veszt­ve valót­lan beje­len­tést tett. Azt állí­tot­ta, hogy a folyó­szám­lá­já­hoz tar­to­zó bank­kár­tyát isme­ret­len sze­mély ellop­ta tőle és az azon sze­rep­lő pénz­össze­get saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta.

A beje­len­tés után néhány nap­pal a bank a koráb­ban a vád­lott folyó­szám­lá­ján sze­rep­lő, össze­sen 686.515.- Ft-ot  kár­ta­la­ní­tás cél­já­ból vissza­utal­ta neki.

A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár nem térült meg, mert a vád­lott a bank által vissza­utalt pénzt elköl­töt­te, azt saját és csa­lád­ja meg­él­he­té­sé­re for­dí­tot­ta.

A bank kép­vi­se­lő­je az oko­zott kár meg­té­rí­té­se iránt pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő.

A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a pol­gá­ri jogi igény érde­mi elbí­rá­lá­sá­ra tett indít­ványt a bíró­ság­nak.