Főoldal » Archív » Elkerülheti a bírósági felelősségre vonást a csaló, ha megtéríti a kárt

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen csa­lás bűn­tet­te miatt indult  bün­te­tő­el­já­rást fel­füg­gesz­tet­te és az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utalta.

A gya­nú­sí­tott a teher­gép­ko­csi­já­nak meg­ja­ví­tá­sá­ra 2019. augusz­tus 27-én meg­bí­zást adott egy Pol­gár szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak. A munka elvég­zé­se után a gya­nú­sí­tott két isme­ret­len tár­sá­val sze­mély­gép­ko­csi­val meg­je­lent a sér­tett cég telep­he­lyén. A sér­tett kép­vi­se­lő­je bemu­tat­ta a javí­tás­ról készült, 744.110,- Ft össze­get tar­tal­ma­zó szám­lát, melyet a férfi lát­szó­lag elfogadott.

Rövid­del ezután a gya­nú­sí­tott közöl­te a sér­tett kép­vi­se­lő­jé­vel, hogy a fize­tés előtt sze­ret­né a jár­mű­vet kipró­bál­ni. A cég alkal­ma­zott­ja ebbe bele­gye­zett és ezután az egyik isme­ret­len férfi elhaj­tott a meg­ja­ví­tott teher­gép­ko­csi­val. Kis idő múlva a gya­nú­sí­tott valót­la­nul azt közöl­te az alkal­ma­zot­tal, hogy a fris­sen meg­ja­ví­tott jármű Pol­gár és Gör­be­há­za között meg­hi­bá­so­dott, ezért elmegy és meg­né­zi. A sér­tett kép­vi­se­lő­je is menni akart a gya­nú­sí­tot­tal együtt, azon­ban a férfi őt nem várta meg, sze­mély­gép­ko­csi­val elhagy­ta a telephelyet.

A gya­nú­sí­tott szán­dé­ka a sér­tett kép­vi­se­lő­jé­nek meg­té­vesz­té­sé­vel arra irá­nyult, hogy a javí­tá­si költ­ség meg­fi­ze­té­se alól kibújjon.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nyé­vel nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­tét való­sí­tot­ta meg, amely három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntethető.

A férfi az eljá­rás során a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét tel­jes mér­ték­ben beis­mer­te, kinyil­vá­ní­tot­ta a jóvá­té­tel­re, az álta­la oko­zott kár meg­fi­ze­té­sé­re irá­nyu­ló szán­dé­kát. A köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra uta­lás­hoz a sér­tet­ti kép­vi­se­lő is hozzájárult.

Tekin­tet­tel arra, hogy az eljá­rás köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra tör­té­nő uta­lá­sá­nak tör­vé­nyi fel­té­te­lei fenn­áll­nak és a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár jóvá­té­te­le vár­ha­tó, a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség hatá­ro­za­tá­val a férfi ellen indult bün­te­tő­el­já­rást hat hónap idő­tar­tam­ra fel­füg­gesz­tet­te és az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utalta.

Amennyi­ben a köz­ve­tí­tői eljá­rás ered­ménnyel zárul, az ille­té­kes járá­si ügyész­ség a gya­nú­sí­tott ellen indult eljá­rást meg fogja szüntetni.