Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Elkerülheti a büntetőjogi felelősségre vonást az autórongáló férfi

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a gya­nú­sí­tott ellen kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult bün­te­tő­el­já­rást hat hónap­ra fel­füg­gesz­tet­te és az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta. 

A haj­dú­bö­ször­mé­nyi férfi 2019. janu­ár 16-án a dél­előt­ti órák­ban ész­re­vet­te Haj­dú­bö­ször­mény egyik bevá­sár­ló­köz­pont­já­nak par­ko­ló­já­ban azt a nagy érté­kű sze­mély­gép­ko­csit, ame­lyet a hara­go­sa rend­sze­re­sen használ.

A gya­nú­sí­tott haza­ment, egy tég­la­da­ra­bot vett magá­hoz, majd kerék­pár­ral vissza­tért a par­ko­ló­ba, és a tég­lát bosszú­ból az autó cso­mag­tar­tó­já­nak dobta. Ezzel közel 400.000,- Ft kárt oko­zott a gép­ko­csi tulaj­do­no­sá­nak, aki a hara­go­sa édes­any­ja. A férfi által oko­zott kár nem térült meg.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nyé­vel kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­gét való­sí­tott meg, ami egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel büntethető.

A nyo­mo­zás során a haj­dú­bö­ször­mé­nyi férfi az álta­la elkö­ve­tett bűn­cse­lek­ményt beis­mer­te, továb­bá vál­lal­ta a jóvá­té­telt, és kérte az eljá­rás fel­füg­gesz­té­sét, vala­mint az ügy köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra uta­lá­sát. Ehhez a sér­tett hozzájárult.

A köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra uta­lás vala­mennyi tör­vé­nyi fel­té­te­le fenn­állt, ezért a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség hatá­ro­za­tá­val ren­del­ke­zett ezen eljá­rá­si for­má­ról. A gya­nú­sí­tott­nak a köz­ve­tí­tői eljá­rás kere­té­ben lehe­tő­sé­ge nyí­lik arra, hogy az álta­la oko­zott kárt meg­té­rít­se, illet­ve egyéb jóvá­té­telt nyújt­son a sér­tett­nek. Amennyi­ben a köz­ve­tí­tői eljá­rás a bün­te­tő­el­já­rás fel­füg­gesz­té­sé­nek tar­ta­ma alatt ered­ménnyel zárul, a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a gya­nú­sí­tott ellen indult bün­te­tő­el­já­rást meg fogja szüntetni.