Főoldal » Hírek » Elkötötte a kocsit, majd fának ütközött az ittas sofőr - fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki enge­dély nél­kül és itta­san vezet­te a gép­jár­mű­vet, ami­vel fának ütkö­zött.

A vád­irat sze­rint a jár­mű­ve­ze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző elkö­ve­tő 2022. feb­ru­ár 19-én, este, Nesz­mé­lyen, egy pin­ce­bu­li­ban vett részt, pálin­kát ivott. Ugyan­itt volt a sér­tett is, aki autó­ját a pince mel­let­ti füves terü­le­ten par­kol­ta le, és benne hagy­ta az indí­tó­kul­csot. Az elkö­ve­tő elha­tá­roz­ta, hogy haza­megy Tata­bá­nyá­ra, majd hir­te­len támadt ötle­te alap­ján enge­dély nél­kül beült a sér­tett gép­ko­csi­já­ba.

A férfi ezután itta­san vezet­te a gép­ko­csit Tata­bá­nya irá­nyá­ba. A sofőr a 1129. számú úton ittas­sá­ga miatt a sebes­sé­get nem az útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en válasz­tot­ta meg, elvesz­tet­te ural­mát a jármű felett, letért a menet­irány sze­rin­ti bal olda­lon az úttest­ről,  és egy fának ütkö­zött. Az ittas férfi a bal­eset­ben nem sérült meg, a gép­ko­csi­ban oko­zott ron­gá­ló­dás miatt a sér­tett­nek eddig 200.000 forint kár­té­rí­tést fize­tett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től.