Főoldal » Hírek » Ellenszegültek a rendőri intézkedésnek Balatonszemesen - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt ren­delt el nyo­mo­zást az ügyben.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, 2022. szep­tem­ber 24-én, 22 óra után, Bala­ton­sze­me­sen a rend­őrök ellen­őriz­tek  autó­val köz­le­ke­dő fér­fit. Az intéz­ke­dés során a férfi több­szö­ri fel­szó­lí­tás­ra sem volt haj­lan­dó iga­zol­ni magát, aktív, erő­sza­kos maga­tar­tás­sal ellen­állt a vele szem­ben alkal­maz­ni kívánt ruhá­zat­át­vizs­gá­lás­nak, vala­mint az ezt köve­tő testi kény­szer­nek és bilin­cse­lés­nek. A férfi a mell­ka­sá­hoz szo­rí­tot­ta a keze­it, azt nem enged­te a bilin­cse­lés­hez hátra hely­zet­be húzni, folya­ma­to­san rán­gat­ta a kar­ja­it meg­ra­ga­dó rend­őrö­ket, erő­szak­kal meg­pró­bál­ta magát kisza­ba­dí­ta­ni a fogá­suk­ból, majd könyö­ké­vel a rend­őr feje irá­nyá­ba ütött, továb­bá meg­pró­bál­ta őt lefe­jel­ni, miköz­ben trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta a rendőröket.

A férfi 2022. szep­tem­ber 26-án, este, egy inter­ne­tes oldal­ra fel­töl­töt­te a rend­őri intéz­ke­dés­ről a test­ka­me­rá­já­val rög­zí­tett video­fel­vé­telt, amely­hez olyan bejegy­zést tett közzé, amely­ben a rend­őrö­ket név sze­rint meg­ne­vez­ve becsmérelte.

A gép­jár­mű női utasa a kény­szer­in­téz­ke­dés vég­re­haj­tá­sát erő­szak­kal aka­dá­lyoz­ta, lök­dös­te és több­ször meg­rán­gat­ta a rend­őr­nő kar­ját és a haját is meg­tép­te, miköz­ben trá­gár­kod­va szid­ta a hiva­ta­los személyeket.

A nyo­mo­zó ügyész­ség kihall­gat­ta a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó vala­mennyi tanút, lefog­lal­ta és kiele­mez­te a cse­lek­ményt rög­zí­tő fel­vé­te­le­ket, majd intéz­ke­dett az elkö­ve­tők elő­ál­lí­tá­sa iránt. Az ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki mind­két sze­mélyt és elren­del­te őrizetüket.

A bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tot­tak nem ismer­ték el a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét és panasszal éltek az őri­zet­be vétel ellen.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát, a kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről ma dönt a Kapos­vá­ri Járásbíróság.

Az elkö­ve­tés hely­szí­nén műkö­dő biz­ton­sá­gi kame­ra által rög­zí­tett fel­vé­tel itt lát­ha­tó: https://www.facebook.com/watch/?v=1089809325259690

A rend­őr­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozrendvedelem/nem-ultek-fel-a-provokacionak.