Főoldal » Archív » Ellopta a futár autóját – vádemelés Kiskőrösön

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 23 éves kece­li férfi ellen, aki 2017 máju­sá­ban Kece­len ellop­ta egy futár lezá­rat­lan autó­ját, azzal Paks­ra uta­zott, majd a jár­mű­ből kife­szí­tet­te és kitép­te a rádi­ót is.

A 23 éves vád­lott 2017. május 20-án este Kece­len, egy ház előtt ész­re­vett egy le nem zárt autót. A kisze­melt jár­mű­vet egy futár hasz­nál­ta, aki éppen ételt szál­lí­tott ki vele.

A vád­lott az autó­hoz lopa­ko­dott, majd beült a veze­tő­ülés­be. A futár még a kocsi motor­ját se állí­tot­ta le, így a vád­lott az autó­val tolat­va elhaj­tott a hely­szín­ről. Tola­tás köz­ben azon­ban nem csuk­ta be a veze­tő olda­li ajtót, így az ajtó­val egy vil­lany­osz­lop­nak ütközött.

A vád­lott az ello­pott autó­val elő­ször a Tolna megyei Őcsény­re, majd Paks­ra haj­tott és itt állí­tot­ta le a jár­mű­vet. Az autó­rá­di­ót kife­szí­tet­te, majd kéz­zel kitép­te az autó­ból és elad­ta egy isme­rő­sé­nek. Az isme­rős nem tudta, hogy a vád­lott a rádi­ót lopás útján szerezte.

A lopás­sal oko­zott 112.000 forint össze­gű kár még a nyo­mo­zás során meg­té­rült, ugyan­is a rend­őrök lefog­lal­ták az ello­pott autót és a rádi­ót is.

A külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lott jelen­leg egy másik ügy­ben jog­erő­sen kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti. Az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.