Főoldal » Hírek » Ellopta a pisztolyt, és a munkát sem fejezte be – fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver enge­dély nél­kü­li meg­szer­zé­sé­vel elkö­ve­tett lőfegy­ver­rel vissza­élés és kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki sövény­nyí­rás köz­ben lopta meg a megbízóját.

A vád sze­rint a har­min­cas éve­i­ben járó fér­fit 2022 júni­u­sá­ban az idős, mozog­ni csak nehe­zen képes sér­tett azzal bízta meg, hogy nyír­ja le a sövényt a házá­nál. A mun­ka­vég­zés során azon­ban a vád­lott – kihasz­nál­va azt, hogy az idős meg­bí­zó­ja a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re és elhá­rí­tá­sá­ra csak kor­lá­to­zot­tan képes – a sér­tett tudta nél­kül és aka­ra­ta elle­né­re bement a házba, ahol érté­kek után kuta­tott, végül az egyik fiók­ból magá­hoz vett egy 20.000 forint érté­kű, enge­déllyel tar­tott marok­lő­fegy­vert. A férfi ezt köve­tő­en – arra hivat­koz­va, hogy a mun­kát majd más­kor fogja befe­jez­ni – sie­tő­sen távo­zott a hely­szín­ről, és elrej­tet­te a fegyvert.

A pisz­to­lyá­nak eltű­né­sét ész­lel­ve a sér­tett később fel­je­len­tés tett, amely alap­ján a kapos­vá­ri nyo­mo­zók rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a vád­lot­tat, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal, mint több­szö­rös vissza­eső­vel szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a vád­lott részé­re a koráb­bi bün­te­té­sé­ből enge­dé­lye­zett fel­té­te­les sza­bad­sá­got is szün­tes­se meg. 

A  fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­lén készítette.