Főoldal » Archív » Ellopták, majd az árokparton agyonverték a tolvajok a sertést

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két fia­tal­lal szem­ben, akik egy­más után több bűn­cse­lek­ményt is meg­va­ló­sí­tot­tak egy Heves megyei kis­köz­ség­ben idén, egy janu­ár végi napon.

A vád sze­rint a tizen­nyol­ca­dik élet­évü­ket alig betöl­tött, de már bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak 2020. janu­ár 30-án este, jóval söté­te­dés után, azért men­tek közö­sen a falu­ban lakó egyik gazda házá­hoz, hogy onnan eltu­laj­do­nít­sa­nak egy élő ser­tést. A két elkö­ve­tő belo­pó­dzott az udvar­ra, ahol a mel­lék­épü­let­ben maguk­hoz vet­tek egy ásót és egy kapa­ró­va­sat, melyek­kel kihaj­tot­ták a disz­nó­ól­ból az álta­luk kisze­melt, körül­be­lül nyolc­van kilo­gram­mos jószá­got. Miu­tán kive­zet­ték az utcá­ra, a saját házuk felé kezd­ték terel­get­ni, de körül­be­lül har­minc méter meg­té­te­le után a rémült állat besza­ladt az út menti árok­ba, ahon­nan a két vád­lott heves noszo­ga­tá­sa elle­né­re sem volt haj­lan­dó kijön­ni. A vád­lot­tak ezért egy idő után úgy dön­töt­tek, hogy inkább agyon­ütik, és úgy viszik majd haza.

Ennek érde­ké­ben egyi­kük több­ször fejbe vágta a disz­nót a nála lévő szer­szám­mal, de mivel ebben elfá­radt, a társa foly­tat­ta a bán­tal­ma­zást, végül pedig már mind­ket­ten, fel­vált­va ütle­gel­ték sze­gény pára fejét. A vád­lot­tak leg­alább huszon­há­rom csa­pást mér­tek az állat­ra, ami­nek követ­kez­té­ben gya­kor­la­ti­lag össze­tör­ték a kopo­nyá­ját a köz­ség bel­te­rü­le­tén, az árokparton.

Az élet­te­len jószá­got a két elkö­ve­tő ezután meg­pró­bál­ta kivon­szol­ni az útra, azon­ban nem bír­tak a tehe­tet­len test­tel, ezért a tete­met hát­ra­hagy­va elhagy­ták a helyszínt.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­té­vel és - ezzel hal­ma­zat­ban - kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja a két elkö­ve­tőt, akik közül az egyik azo­nos azzal a sze­méllyel, aki ellen az Egri Járá­si Ügyész­ség nem­ré­gi­ben azért emelt vádat, mert tár­sa­i­val aga­rak­kal orv­va­dá­szott őzsutára.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség a bíró­ság­ra most benyúj­tott vád­ira­tá­ban mind­két vád­lott ese­té­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a párt­fo­gó fel­ügye­le­tük elren­de­lé­sé­re tett indítványt.