Főoldal » Archív » Előbb a bokorba bújt, majd megütötte az intézkedő rendőrt a 16 éves fiatalkorú

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a 16 éves fér­fi­val szemben.

A vád­lott és tár­sai 2017. augusz­tu­sá­ban, az éjsza­kai órák­ban Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban tar­tóz­kod­tak, ahol épp egy álta­luk eltu­laj­do­ní­tott háti­zsák­kal futot­tak. A 16 éves vád­lott egyéb­ként ekkor ide­ig­le­nes elbo­csá­tá­son volt a javí­tó neve­lő inté­zet­ből, amely­re rab­lás bűn­tet­te miatt ítél­ték jogerősen.

Az egyéb­ként sza­bad­na­pos rend­őr sér­tett ész­lel­te a sze­mé­lyek moz­gá­sát. Követ­te őket, majd miu­tán sza­bá­lyo­san szol­gá­lat­ba helyez­te magát iga­zol­tat­ni akar­ta a vád­lott férfit.

A fia­tal­ko­rú ekkor meg­pró­bált elme­ne­kül­ni és egy bok­ros részen rej­tő­zött el. Mivel hívás elle­né­re nem jött elő, ezért a rend­őr testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val hozta ki a járdára.

Itt a vád­lott magát kirán­tot­ta a fogás­ból és egy­szer könyök­kel, egy­szer pedig ököl­lel meg­ütöt­te a rend­őrt. A hely­szín­ről elfu­tott, de rövid időn belül elfogták.

Vele szem­ben az ügyész­ség fia­tal­ko­rú­ak bör­tön bün­te­té­sét és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.

Jelen­leg más ügy­ben elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.