Főoldal » Hírek » Előbb a maszkot, majd a következményeket nem akarta viselni- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség hamis vád vét­sé­ge miatt vádat emelt egy sajó­szent­pé­te­ri fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint, a vád­lot­tal szem­ben 2020. decem­ber 6-án dél­ben Sajó­szent­pé­te­ren jár­vány­ügyi sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­se miatt rend­őri intéz­ke­dés­re került sor, mivel köz­te­rü­le­ten nem viselt orrot és szá­jat elta­ka­ró masz­kot.  A vád­lott a sze­mély­azo­no­sí­tó ira­ta­it nem tar­tot­ta magá­nál és a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrök­kel a test­vé­re sze­mé­lyi ada­ta­it közölte.

Az intéz­ke­dés hely­szí­nén a rend­őrök a sze­mé­lyi nyil­ván­tar­tás­ban ellen­őriz­ték a vád­lott által bedik­tált ada­to­kat, így hamar tisz­tá­zó­dott, hogy a sza­bály­sér­tést nem a vád­lott által meg­je­lölt sze­mély, hanem maga a vád­lott követ­te el.

A vád­lott ezen cse­lek­mé­nyé­vel sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­sé­vel hami­san vádol­ta test­vé­rét a ható­ság előtt. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Kazinc­bar­ci­kai Járásbíróságnak.