Főoldal » Archív » Előbb egy idős, beteg asszonyt bántalmazott, majd társával együtt lopott

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves fér­fi­val és egy szin­tén 28 éves nővel szemben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint, a férfi 2018. janu­ár 28-án a dél­előt­ti órák­ban Hejő­bá­bán, az ott lévő szo­ci­á­lis intéz­mény föld­szin­ti tár­sal­gó­já­ban, min­den indok nél­kül tett­leg bán­tal­ma­zott - meg­ütött és ellö­kött -  egy idős, egész­sé­gi álla­po­ta miatt a táma­dás­sal szem­ben véde­ke­zés­re kép­te­len nőt, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést  szenvedett.

Néhány nap­pal később a vád­lott az intéz­mény egy másik lakó­já­val, egy nővel együtt betör­te az épü­let egyik iro­dá­já­nak abla­kát és a helyi­ség­be bejut­va tizen­egy sér­tett –köz­tük a szo­ci­á­lis intéz­mény – hasz­ná­la­ti tár­gya­it és élel­mi­sze­re­it tulaj­do­ní­tot­ták el össze­sen 107. 000 Ft értékben.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket sza­bály­sér­té­si érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel illet­ve a fér­fit ezen túl­me­nő­en, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ta és vád­ira­tá­ban a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, míg a nővel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.