Főoldal » Archív » Előbb rabolt, majd molesztált a külföldi férfi

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 40 éves - mun­ka­vég­zés cél­já­ból a város­ba érke­zett - egyip­to­mi állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben.

A Tisza­új­vá­ros­ban egy olasz cég alkal­ma­zott­ja­ként dol­go­zó vád­lott 2019. feb­ru­ár 24-én este a bel­vá­ros­ban figyelt fel a kerék­pár­já­val haza­fe­lé tartó sér­tett­re, egy közép­ko­rú nőre. Az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott futva követ­ni kezd­te kisze­melt áldo­za­tát, majd mikor utol­ér­te hátul­ról meg­lök­te a sér­tet­tet, és a kerék­pár­já­ra sze­relt kosár­ból meg­pró­bál­ta kirán­ta­ni a nő tás­ká­ját.  A sér­tett azon­ban ellen­ál­lást tanú­sí­tott, segít­sé­gért kiál­tott és érté­kei védel­mé­ben dula­kod­ni kez­dett a táma­dó­já­val, miköz­ben erő­sen tar­tot­ta a tás­kát. A vád­lott, aki fel­te­he­tő­en nem szá­mí­tott ilyen komoly ellen­ál­lás­ra, végül ere­de­ti ter­vét fel­ad­va elen­ged­te a sér­tett tás­ká­ját, majd miu­tán sike­rült meg­sze­rez­nie két fran­cia kré­mes süte­ményt a kerék­pár kosa­rá­ból, elme­ne­kült a hely­szín­ről.

A sér­tett a cse­lek­mény követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló hám­sé­rü­lés­sel járó sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Néhány nap­pal később, az ismét ittas álla­pot­ban lévő vád­lott kora dél­után a bel­vá­ros­ban sétált, ami­kor a köze­lé­ben fel­fi­gyelt egy fia­tal nőre, akit követ­ni kez­dett. Mikor utol­ér­te, hátul­ról a nő lábai között benyúl­va a ruhá­za­tán keresz­tül a kezé­vel végig­si­mí­tot­ta a sér­tett nemi szer­vét. A nő beje­len­té­sét köve­tő­en a kiér­ke­ző rend­őrök a vád­lot­tat rövid időn belül elfog­ták, mind­két cse­lek­mény miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki, majd őri­zet­be véte­lét köve­tő­en elő­ter­jesz­tést tet­tek a letar­tóz­ta­tá­sá­nak indít­vá­nyo­zá­sá­ra.

A nő a sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a vád­lot­tal szem­ben.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, kiuta­sí­tás, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, továb­bá vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság­nak. A férfi letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­ság dön­té­sét.