Főoldal » Archív » Előkészítő ülésen ítélték el a két újszülött gyermekét megölő nőt

A Fejér Megyei Főügyész­ség több embe­ren, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a sár­ke­reszt­úri nővel szem­ben, aki két éven belül két újszü­lött gyer­me­két ölte meg. Az ügy­ben a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sen hozta meg az ítéletét.

A vád­irat sze­rint a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott, 2017. május 5-én akko­ri barát­ja ott­ho­ná­ban, vala­mint 2019. már­ci­us 16-án egy mel­lék­épü­let­ben meg­foj­tot­ta újszü­lött gyermekeit.

A vád­lott a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­sá­gon 2020. feb­ru­ár 20. nap­ján meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét a vád­dal egye­ző­en beis­mer­te és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, így a bíró­ság az új bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény sze­rint íté­le­tet hozott az ügyben.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság íté­le­té­ben a vád­lot­tal szem­ben 18 év fegy­ház­bün­te­tést és 10 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki. Az ügyész az íté­let ellen súlyo­sí­tá­sért, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett, így az íté­let nem jog­erős. A bíró­ság a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig fenntartotta.

A rend­őr­ség által az elkö­ve­tés hely­szí­né­ről koráb­ban köz­zé­tett videÓ- és fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ket-ujszulott-gyermeket-olte-meg#3

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-korabbi-emberolessel-is-meggyanusitottak-a