Főoldal » Archív » Előkészítő ülésen ítélték el a nem létező munkagépekkel kereskedő vádlottat

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség tizen­két rend­be­li – több eset­ben mil­li­ós összeg­re elkö­ve­tett – csa­lás miatt emelt vádat azzal a bün­te­tett elő­éle­tű mező­sze­me­rei fér­fi­val szem­ben, aki ország­szer­te szá­mos mező­gaz­da­sá­gi vál­lal­ko­zót ejtett téve­dés­be valót­lan hir­de­té­se­i­vel. Az ügy­ben a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sen hozta meg az ítéletét.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott a vád sze­rint 2018 decem­be­re és 2019 ápri­li­sa között adott fel valót­lan hir­de­té­se­ket külön­bö­ző inter­ne­tes olda­la­kon, melyek­ben nagy érté­kű mun­ka­gé­pe­ket - köz­tük több mil­lió forint érté­kű trak­to­ro­kat - kínált eladás­ra jelen­tő­sen a piaci ár alatt. A vád­lott a vevők­től elő­leg vagy a vétel­ár előre uta­lá­sát kérte, majd az összeg beér­ke­zé­se után a sér­tet­tek szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált, és ilyen módon tizen­két sér­tet­től össze­sen több mint 4,5 mil­lió forin­tot csalt ki.

A vád­lott a nyo­mo­zás során mind­vé­gig taga­dott, azon­ban a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­sá­gon 2020. feb­ru­ár 10. nap­ján meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét a vád­dal egye­ző­en beis­mer­te és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, így a bíró­ság az íté­le­tet – elhú­zó­dó bizo­nyí­tá­si eljá­rás lefoly­ta­tá­sa nél­kül – meg tudta hozni.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben – az ügyész­ség által elő­ter­jesz­tett mér­té­kes bün­te­té­si indít­vány kere­tei között – három év három hónap bör­tön­bün­te­tést és négy év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki. A bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben elren­delt továb­bi három, pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is, vala­mint köte­lez­te a fér­fit a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re is.

Az ügyész­ség az íté­le­tet tudo­má­sul vette.