Főoldal » Hírek » Előre kitervelte társával a férje megölését – a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat, azzal a nővel és tár­sá­val szem­ben, akik 2023 már­ci­u­sá­ban Szom­bat­he­lyen meg akar­ták ölni a nő férjét. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak között – meg­is­mer­ke­dé­sük után rövi­de­sen – sze­rel­mi viszony ala­kult ki. A nő úgy hitte, hogy a férje nem egyez­ne bele a válá­suk­ba, ezért tár­sá­val közö­sen elha­tá­roz­ták, hogy meg­ölik. Elő­ször meg akar­ták mér­gez­ni a sér­tet­tet, ezért a nő a sze­re­tő­jé­től átvett, isme­ret­len össze­té­te­lű szert kevert leg­alább ötször a férje ita­lá­ba, éte­lé­be, ami­től azon­ban a sér­tett­nek csu­pán gyo­mor­pa­na­szai let­tek. Ezek után a vád­lot­tak elha­tá­roz­ták, hogy álmá­ban ölik meg a férfit.

2023 már­ci­u­sá­ban, egyik éjjel, a sze­re­tő fóli­át szo­rí­tott a háló­szo­bá­ban alvó sér­tett arcá­ra, amíg a nő lefog­ta a férfi lába­it. A férj azon­ban fel­éb­redt, bele­ha­ra­pott a férfi kezé­be, aki ekkor köze­pes, illet­ve nagy erő­vel ütöt­te a sér­tett arcát, majd miu­tán a föld­re estek, több­ször bele­rú­gott a sér­tett­be, aztán egy vázá­val fejbe ütöt­te. A segít­sé­gért kia­bá­ló sér­tett szá­ját a fele­sé­ge befog­ta, aki­nek kezé­be a férfi szin­tén bele­ha­ra­pott, majd a nő a zajra fel­éb­redt, a háló­szo­bá­ba belé­pő közös gyer­me­kü­ket kirán­gat­ta onnan, és bezár­ta a szo­bá­já­ba, hogy ne tud­jon segít­sé­get nyúj­ta­ni az apjának.

A kitar­tó­an ellen­ál­ló sér­tett – miu­tán gyer­me­ke meg­za­var­ta a vád­lot­tak cse­lek­mé­nyét – fel­aján­lot­ta, ha fel­hagy­nak a bán­tal­ma­zá­sá­val, bele­egye­zik a válás­ba, és nem tesz fel­je­len­tést. Ekkor a vád­lot­tak a bán­tal­ma­zá­sát abba­hagy­ták, kita­ka­rí­tot­ták a szo­bát, kimos­ták az ágy­ne­műt és a füg­gö­nyö­ket is.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség a nőt és tár­sát előre kiter­vel­ten, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, továb­bá a nőt aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja, és a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben hatá­ro­zott ideig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tá­su­kat indítványozta.

A vád­lot­tak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék fog dönteni.