Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség » Előre megásott sírnál szurkálta meg a sértettet - 79 évesen szabadulhat az elkövető- a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség 2018 júni­u­sá­ban emelt vádat az ellen, az egy­kor rend­őr­ként szol­gá­ló, majd személy- és vagyon­őr­ként tevé­keny­ke­dő közép­ko­rú férfi ellen, aki anya­gi jut­ta­tás remé­nyé­ben egy gaz­dag üzlet­em­ber külön élő 52 éves fele­sé­gét 2017. ápri­lis 27-én az M5-ös autó­pá­lya Újlen­gye­li kihaj­tó­já­hoz csal­ta, és az ott előre meg­ásott sír köze­lé­ben több kés­szú­rás­sal meg­se­be­sí­tet­te és a vér­vesz­te­ség­től sok­kos sér­tet­tet eltemette.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék 2020. júli­us 3-án kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel az elkö­ve­tőt előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból és külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te és 10 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól azzal, hogy a férfi leg­ko­ráb­ban 30 év kitöl­té­sét köve­tő­en bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A hatá­ro­zat ellen az elkö­ve­tő és védő­je fel­men­tés cél­já­ból fel­leb­bez­tek, a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban benyúj­tott másod­fo­kú indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál az első­fo­kú íté­let hely­ben hagyását.

Az ügy­ben a sajtó szá­má­ra inter­jút ad:

Dr. Csiha Gábor Sán­dor alez., mb, kato­nai osz­tály­ve­ze­tő ügyész, saj­tó­szó­vi­vő elér­he­tő­sé­ge: 06 30/598-3319