Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatását indítványozta a főügyészség a csengelei gyilkosság elkövetőjének

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a mai napon indít­vány tett a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja felé, hogy ren­del­je el annak a német állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki az autó­pá­lya csen­ge­lei pihe­nő­jé­ben megölte bol­gár ismerősét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a német állam­pol­gár­sá­gú, de Auszt­ri­á­ban élő gya­nú­sí­tott elha­tá­roz­ta, hogy a koráb­bi köl­csö­nök meg nem adása miatt meg­öli bol­gár állam­pol­gár­sá­gú isme­rő­sét. Miu­tán meg­tud­ta, hogy a sér­tett auszt­ri­ai tar­tóz­ko­dá­si helyé­ről Bul­gá­ri­á­ba kíván utaz­ni, magá­hoz vette az enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­ve­rét és a magyar határ­ra indult, hogy ott bevár­ja a sér­tet­tet. Ezt köve­tő­en gép­ko­csi­val követ­te a bol­gár férfi autó­ját egé­szen az M5 autó­pá­lya jobb pálya­tes­té­nek csen­ge­lei pihe­nő­jé­ig. Itt a gya­nú­sí­tott mint­egy fél órát vára­ko­zott, majd miu­tán ész­lel­te, hogy a sér­tett alszik, a fegy­vert magá­hoz véve az autó­hoz lépett és az ajtó üve­gén beko­po­gott. Ami­kor a sér­tett fel­éb­redt és meg­lát­ta a gya­nú­sí­tot­tat, meg­pró­bált a hely­szín­ről elhaj­ta­ni, erre a gya­nú­sí­tott több lövést adott le az autó veze­tő­jé­re. A lövé­sek a bol­gár férfi mel­lett ülő oszt­rák állam­pol­gárt is elta­lál­ták. A bol­gár fér­fi­nek még annyi ereje volt, hogy a pihe­nő­ből az autó­pá­lyá­ra haj­tott, azon­ban ott a leál­ló­sáv­ban meg­állt és a lövé­sek követ­kez­té­ben éle­tét vesz­tet­te. Az élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban lévő utasa éle­tét az idő­ben elvég­zett műté­ti beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A gya­nú­sí­tott miu­tán ész­lel­te, hogy a sér­tett meg­halt, az autó­pá­lyá­ra haj­tott és auszt­ri­ai tar­tóz­ko­dá­si helyé­re távo­zott, ahol más­nap este euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs­ra az oszt­rák ható­sá­gok elő­ál­lí­tot­ták, majd a teg­na­pi napon a magyar rend­őr­ség­nek átadták.

A több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult eljá­rás­ban a  főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az indít­vány tár­gyá­ban a mai napon fog dön­te­ni a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírója.