Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatását indítványozta a főügyészség az élettársát leszúró kiskunfélegyházi nőnek

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy ötven­nyolc éves kis­kun­fél­egy­há­zi nő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2018. ápri­lis 7-én, éjsza­ka, kis­kun­fél­egy­há­zi laká­suk­ban, ittas álla­pot­ban, egy kony­ha­kés­sel meg­öl­te a szin­tén ittas élettársát.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az ember­ölés­sel gya­nú­sí­tott nő 2018. ápri­lis 7-én, 22 óra körü­li idő­ben, a kis­kun­fél­egy­há­zi laká­suk­ban, szó­vál­tás után, itta­san, egy kony­ha­kés­sel szív­tá­jé­kon szúr­ta a szin­tén ittas álla­pot­ban lévő, ágy­ban fekvő élet­tár­sát, ami miatt a férfi a hely­szí­nen meghalt.

A rend­őrök a nőt 2018. ápri­lis 7-én, mint­egy fél órá­val a cse­lek­mény után, őri­zet­be vet­ték és ember­ölés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták. Kez­de­mé­nyez­ték a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát is. A ter­hé­re rótt ember­ölés bűn­tet­tét a tör­vény öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

Az ügyész­ség sze­rint a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sa azért indo­kolt, mert a bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, magas bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt tar­ta­ni kell attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a ható­sá­gok elől elszök­ne, elrejtőzne.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2018. ápri­lis 10-én fog dön­te­ni a főügyész­ség indítványáról.