Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatását indítványozta az ügyészség a garázda férfinak

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta egy sze­ge­di fér­fi­nak, aki 2018 janu­ár­já­ban, Sze­ge­den, az utcán tég­lát dobott el, jel­ző­táb­lá­ba, ingat­lan ajta­já­ba rúgott.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2018. janu­ár 23-án, a déli órák­ban, meg­je­lent egy sze­ge­di köz­jegy­zői iro­dá­nál, majd több­ször bele­rú­gott az iroda ajta­já­ba. Ezután a köze­li térre ment, ahol egy tég­lát dobott át nagy ívben az utca túl­ol­da­lá­ra, amely a föl­det érés­kor dara­bok­ra tört. A tégla becsa­pó­dá­sá­nak egy-két méte­res kör­ze­té­ben járó­ke­lők áll­tak, a tégla sen­kit nem talált el. A gya­nú­sí­tott ezután tovább gya­lo­golt, majd egy köz­úti jel­ző­táb­lá­ba egy alka­lom­mal bele­ütött. A gya­nú­sí­tott több járó­ke­lő­höz is indu­la­to­san szólt, akik­ben ez ria­dal­mat keltett.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a garáz­da­ság vét­sé­ge miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a vissza­eső gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt. A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az indít­vány­ról a mai napon fog dönteni.