Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban az idős férfit kirabló gyanúsított

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a külö­nös vissza­eső fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki három bűn­cse­lek­ményt köve­tett el 2017 tava­sza óta ugyan­an­nak az idő sér­tett­nek a sérelmére. 

A gya­nú­sí­tott 2017. decem­ber 10-én nap­köz­ben meg­je­lent egy héhal­mi ház­ban, ahol egy idős férfi lakik. A ház nyi­tott bejá­ra­ti ajta­ján a szo­bá­ba ment, ahol az asz­ta­lon kez­dett el érté­kek után kutat­ni. Az idős sér­tett ész­re­vet­te a gya­nú­sí­tot­tat, fel­szó­lí­tot­ta őt, hogy men­jen ki a ház­ból, külön­ben szól a rend­őrök­nek. A gya­nú­sí­tott ekkor a sér­tett­hez lépett, őt az ágyra lökte, majd egyik kar­já­val az ágy­hoz szo­rít­va moz­gás­kép­te­len­né tette, sza­ba­don maradt kezé­vel pedig átku­tat­ta a sér­tett kabát­já­nak és nad­rág­já­nak a zse­be­it abból a cél­ból, hogy onnan kész­pénzt tulaj­do­nít­son el. A gya­nú­sí­tott a sér­tett nad­rág­já­nak zse­bé­ben lévő 5.000.- forin­tos bank­je­gyet nem talál­ta meg, a kuta­tás­sal fel­ha­gyott, és a hely­szín­ről eltávozott.

A bűn­cse­lek­mény miat­ti tanú­ki­hall­ga­tá­sa alkal­má­val a sér­tett továb­bi, a gya­nú­sí­tott által koráb­ban a sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­ről is beszámolt:

A gya­nú­sí­tott 2017 tava­szán a nyi­tott kapun és bejá­ra­ti ajtón bement a sér­tett házá­ba, ahol a sér­tett a szo­bá­ban az ágyon ült. A gya­nú­sí­tott az asz­ta­lon kuta­tott érté­kek után, majd a meg­ta­lált 3.000.- forint kész­pénzt jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tot­ta. Ez év nya­rán pedig egy alka­lom­mal Héhalom­ban a sér­tett az utcán köz­le­ke­dett, ami­kor talál­ko­zott vele a gya­nú­sí­tott. Miu­tán a gya­nú­sí­tott a sér­tett mel­lett elha­ladt, utána for­dult, őt hátul­ról keze­it leszo­rít­va átka­rol­ta, majd zse­be­it átku­tat­va onnan 70.000.- forint kész­pénzt kivett. A sér­tett ész­lel­ve, hogy a gya­nú­sí­tott a pén­zét elvet­te, vissza­for­dult és a gya­nú­sí­tott felé lépett, aki ekkor egy 10.000.- forin­tos bank­je­gyet a sér­tett­nek vissza­adott, 60.000.- forint­tal pedig a hely­szín­ről eltávozott.

A külö­nös vissza­eső gya­nú­sí­tott ellen a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál, fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek illet­ve ezen bűn­cse­lek­mény kísér­le­té­nek, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt folyik a nyo­mo­zás, mely bűn­cse­lek­mé­nyek közül a leg­sú­lyo­sabb 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügyé­szi indít­vány­ban írtak­kal – a gya­nú­sí­tott gyak­ran vál­to­gat­ja lakó­he­lyét, beje­len­tett lak­cí­mén régebb óta nem tar­tóz­ko­dik, a bűn­cse­lek­mé­nyek jelen­tős tár­gyi súlyú­ak, így szö­ké­sé­től lehet tar­ta­ni, és fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is – egyet­ért­ve a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letartóztatását.