Főoldal » Archív » Előzetesben a boxerrel látásvesztést okozó makói férfi

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró egy hónap idő­tar­tam­ra elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a makói fér­fit, aki boxer­rel támadt a hónap ele­jén egy szin­tén hely­be­li lakosra.

A gyanú sze­rint a férfi 2017. októ­ber 1. nap­ján este negyed 8-kor Makón, az egyik keresz­te­ző­dés mel­lett talál­ha­tó pad előtt, a jár­dán elő­ze­tes szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy 74. élet­évé­ben járó fér­fi­vel, mely­nek során egy ún. boxer­rel, vagy­is egy ököl­re húz­ha­tó fém esz­köz­zel, két alka­lom­mal arcon és fejen, ille­tő­leg egy alka­lom­mal bor­da­tá­jé­kon ütöt­te a sér­tet­tet. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az idős férfi a jobb sze­mén 8 napon túl gyó­gyu­ló, mara­dan­dó, látás­vesz­tés­sel járó súlyos sérü­lést szen­ve­dett el.

A bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okoz­va elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán indít­vá­nyoz­ta az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést, figye­lem­mel arra is, hogy a gya­nú­sí­tott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, cse­lek­mé­nyét vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt, vala­mint rövid­del koráb­bi, sza­bad­ság­vesz­tés­ből tör­té­nő sza­ba­du­lá­sa után, így vissza­eső­ként követ­te el.

A bíró­ság hatá­ro­za­ta nem jog­erős, azzal szem­ben sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.