Főoldal » Archív » Előzetesben a hétvégi kábítószercsempészek

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­je el annak a két fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik közel 30 kg mari­hua­nát pró­bál­tak Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a szerb-magyar állam­pol­gár­sá­gú, Szer­bi­á­ban élő férfi 2018. janu­ár 19. nap­ján 10 óra­kor jelent­ke­zett belé­pés­re az ásott­hal­mi köz­úti határ­át­ke­lő­he­lyen az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val. A vám­el­len­őr­zés során a gép­ko­csit gya­nús­nak talál­ták, ezért téte­les vám­vizs­gá­lat mel­lett dön­töt­tek. Az ellen­őr­zés során az autó gyári üre­ge­i­ben elrejt­ve 30 cso­mag­ban 15 kg kábí­tó­szer­gya­nús anya­got fog­lal­tak le, amely­ről meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy mari­hua­nát tar­tal­maz és amely­nek a tisz­ta ható­anyag­tar­tal­ma a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meghaladja.

Ugyan­csak ezen a napon reg­gel 7 óra­kor jelent­ke­zett belé­pés­re az a szerb állam­pol­gár­sá­gú férfi, aki szin­tén Ásott­hal­mon keresz­tül pró­bált bejut­ni a jár­mű­vé­ben elrej­tett kábí­tó­szer­rel Magyar­or­szág terü­le­té­re. A belé­pést köve­tő­en elren­delt vám­vizs­gá­lat során az álta­la veze­tett gép­ko­csi­ban kiala­kí­tott üreg­ben 27 cso­mag, közel 15 kg kábí­tó­szer­gya­nús anyag került lefog­la­lás­ra. Az eljá­rás során meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy az álta­la csem­pé­szett anyag mari­hua­nát tar­tal­maz, amely­nek a tisz­ta ható­anyag­tar­tal­ma a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meghaladja.

A főügyész­ség mind­két férfi vonat­ko­zá­sá­ban a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt a kény­szer­in­téz­ke­dés egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en mind­két gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.

A külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult eljá­rást a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda foly­tat­ja mind­két gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a Csong­rád Megyei Főügyész­ség foko­zott fel­ügye­le­te mellett.