Főoldal » Archív » Előzetesben a perselypénzre szakosodott tolvaj

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fér­fit, aki az ország terü­le­tén több temp­lo­mot is meg­ká­ro­sí­tott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi az édes­any­já­val 2017. janu­ár 8-án dél­után bement egy sze­ge­di temp­lom­ba, hogy az ado­mány­gyűj­tő­ben elhe­lye­zett pénzt ellop­ja. Amíg édes­any­ja figyelt, a férfi a láto­ga­tók­tól elzárt terü­let­re a rácso­kon keresz­tül bemá­szott. A per­sely­be zseb­lám­pá­val bevi­lá­gí­tott, majd egy drót­tal a pénz­be­do­bó nyí­lá­sán keresz­tül benyúlt, és meg­pró­bált pénzt kiven­ni. Idő­köz­ben meg­je­lent az egy­ház­kö­zös­ség  kép­vi­se­lő­je, és a fér­fit tet­ten érte.  A férfi a hely­szín­ről pró­bált elme­ne­kül­ni, azon­ban a  kiér­ke­ző rend­őrök elfog­ták.

A férfi hason­ló jel­le­gű cse­lek­ményt két sop­ro­ni és egy gyu­lai temp­lom sérel­mé­re is elkö­ve­tett.

A lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt indult eljá­rás­ban a nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te egy hóna­pi idő­tar­tam­ra a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán. A férfi ugyan­is több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, a jelen eljá­rás tár­gyát képe­ző cse­lek­mé­nyét is koráb­bi, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, és más bün­te­tő eljá­rá­sok hatá­lya alatt követ­te el.

A bíró­ság hatá­ro­za­ta nem jog­erős, azzal szem­ben gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be a sza­bad­lá­bon véde­ke­zés érde­ké­ben.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Sze­ge­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság tel­je­sí­ti a Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­ügye­le­te mel­lett.