Főoldal » Archív » Előzetesben a szerb embercsempész

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb állam­pol­gár­sá­gú nőnek, akik 2017. októ­ber 2-án négy koszo­vói sze­mély­nek nyúj­tott segít­sé­get ahhoz, hogy a Szerb Köz­tár­sa­ság terü­le­té­ről Magyar­or­szág­ra belépjenek.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő koráb­ban meg­ál­la­po­dott isme­ret­len meg­bí­zó­já­val abban, hogy mig­ráns sze­mé­lye­ket szál­lít a szerb-magyar határ köze­lé­ből Auszt­ri­á­ba. A gya­nú­sí­tott 2017. októ­ber 2-án, haj­nal­ban, Rösz­ke köze­lé­ben, a meg­bí­zó uta­sí­tá­sá­ra, meg­állt az autó­pá­lyán a leál­ló­sáv­ban, és fel­vet­te gép­ko­csi­já­ba a szerb-magyar hatá­ron mások által átkí­sért koszo­vói sze­mé­lye­ket. A gya­nú­sí­tott ezután Buda­pest irá­nyá­ba indult el, a rend­őrök azon­ban nem sok­kal később a gép­jár­mű­vet meg­ál­lí­tot­ták, a benne tar­tóz­ko­dó­kat iga­zol­tat­ták. A gép­jár­mű­ben ülő mig­ráns sze­mé­lyek magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tá­si eljá­rást megnehezítené.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap­ra elren­del­te, a vég­zés jogerős.