Főoldal » Archív » Előzetesben a vésztői kábítószerkereskedő

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a negy­ven­két éves, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vész­tői fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki ott­ho­ná­ban árul­ta a kábítószert.

A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2018. már­ci­us 4-én, az esti órák­ban, vész­tői ott­ho­ná­ban, 2,2 gramm töme­gű, kris­tály hal­maz­ál­la­po­tú, metam­fe­ta­min tar­tal­mú kábí­tó­szert érté­ke­sí­tett egy béké­si fér­fi­nak, aki az elmúlt hét - nyolc hónap­ban rend­sze­re­sen vásá­rolt a gya­nú­sí­tot­tól kábí­tó­szert saját fogyasz­tás­ra, alkal­man­ként 10.000.-12.000 forint érték­ben. A béké­si fér­fi­val szem­be­ni rend­őri intéz­ke­dés után, 2018. már­ci­us 5-én, a haj­na­li órák­ban, a rend­őr­ség ház­ku­ta­tást tar­tott a gya­nú­sí­tott laká­sán, ahol továb­bi 61 gramm töme­gű, kris­tá­lyos álla­gú, mefed­ron tar­tal­mú kábí­tó­szert találtak.

A gya­nú­sí­tot­tat 2016 már­ci­u­sá­ban már jog­erő­sen elítél­ték új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt, illet­ve a Szol­no­ki Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség múlt év janu­ár­já­ban emelt vádat elle­ne ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mény miatt.

A kény­szer­in­téz­ke­dés indít­vá­nyo­zá­sá­ra egy­részt azért került sor, mert ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a még ki nem hall­ga­tott tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val, vagy a még fel nem tárt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát har­minc napra elrendelte.

Az elfo­gás­ról készí­tett vide­ó­fel­vé­tel és fény­ké­pek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszer-kereskedelem-gyanuja-miatt-orizetben-3