Főoldal » Archív » Előzetesben az ismerősét zsaroló szegedi férfi

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te annak a sze­ge­di fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki a tőle segít­sé­get kérő isme­rő­sét zsa­rol­ta meg.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tőt mun­ka­he­lyi kap­cso­lat révén ismer­te a sér­tett, aki anya­gi prob­lé­má­ja miatt for­dult hozzá. A gya­nú­sí­tott - vissza­él­ve a férfi kiszol­gál­ta­tott­sá­gá­val - 2016. szep­tem­be­ré­től mint­egy három hóna­pon keresz­tül, több alka­lom­mal, élete vagy testi épsé­ge ellen irá­nyu­ló fenye­ge­té­sek­kel és Szer­bi­á­ban élő köze­li hoz­zá­tar­to­zó­i­nak fenye­ge­té­sé­vel arra kény­sze­rí­tet­te a sér­tet­tet, hogy minél hama­rabb adjon neki kész­pénz­ben 1.500 eurót. A fenye­ge­té­sek között szerb tele­fon­szám­ról szerb nyel­ven a sér­tett édes­any­já­nak bán­tal­ma­zá­sát kilá­tás­ba helye­ző üze­ne­tek is elő­for­dul­tak, melyek hatá­sá­ra 2016. novem­ber 28-án a dél­utá­ni órák­ban, egy sze­ge­di bevá­sár­ló­köz­pont étter­mi részén 310.000.-Ft-ot adott át a sér­tett a gya­nú­sí­tott­nak. Az elkö­ve­tőt a rend­őrök a hely­szí­nen tet­ten érték és elfog­ták, vala­mint őri­zet­be vették.

Az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt a kény­szer­in­téz­ke­dés egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letartóztatás