Főoldal » Archív » Előzetesét indítványozta az ügyészség az év első napján történt gyilkosság elkövetőjének

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a mai napon, hogy a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja ren­del­je el a Sze­ged, Szaty­ma­zi utcai gyil­kos­ság elkö­ve­tő­jé­nek elő­ze­tes letartóztatását. 

 A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2018. janu­ár 1-jén a dél­előt­ti órák­ban Sze­ge­den, egy Szaty­ma­zi utcai lakás szo­bá­já­ban több alka­lom­mal fejen ütöt­te barát­nő­jét, majd a sér­tett fejét falba verte, ille­tő­leg nya­kát két kéz­zel leszo­rí­tot­ta. A bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen meg­halt. A gya­nú­sí­tott ezt köve­tő­en öngyil­kos­sá­got kísé­relt meg, ereit fel­vág­ta, azon­ban rövid idő múlva meg­gon­dol­ta magát és a szom­széd­ba becsön­get­ve men­tőt, ille­tő­leg rend­őrt hívott. 

 A magyar-szerb állam­pol­gár­sá­gú, élet­vi­tel­sze­rű­en Szer­bi­á­ban élő fér­fit a nyo­mo­zó ható­ság ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ta ki gyanúsítottként.

 A főügyész­ség a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt tett indít­ványt a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja felé. 

 A járás­bí­ró­ság az indít­vány tár­gyá­ban a mai napon fog dön­tést hozni. 

 Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ja a Csong­rád Megyei Főügyész­ség foko­zott ügyé­szi fel­ügye­le­te mellett.