Főoldal » Hírek » Előzött, majd büntetőfékezett – videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki bün­te­tő­fé­ke­zés­sel akar­ta meg­lec­kéz­tet­ni a sér­tet­tet egy koráb­bi manő­ve­re miatt.

A 26 éves vád­lott 2021 júli­u­sá­ban Csur­gó bel­te­rü­le­tén kezd­te meg a sér­tett elő­zé­sét, mely­nek során ész­lel­te, hogy a sér­tett az autó­ját – a saját for­gal­mi sáv­ján belül marad­va – kis mér­ték­ben a tere­lő­vo­nal irá­nyá­ba kor­má­nyoz­ta. Bár a sér­tett szin­te azon­nal vissza­tért az ere­de­ti nyom­vo­na­lá­ra, az elő­zést befe­jez­ve a vád­lott úgy kanya­ro­dott vissza a sáv­já­ba, hogy a sér­tett autó­já­tól csak mini­má­lis távol­sá­got tar­tott, és a saját autó­ját for­gal­mi ok nél­kül gyor­san, egy­mást köve­tő két alka­lom­mal is inten­zí­ven fékez­te, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett vész­fé­ke­zés­re kényszerült.

A férfi ezt köve­tő­en elhaj­tott a hely­szín­ről, azon­ban a sér­tett fel­je­len­té­se, vala­mint a fedél­ze­ti kame­ra fel­vé­te­lei alap­ján a nagy­atá­di rend­őrök rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták az elkövetőt.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.

Az ese­mé­nye­ket a sér­tett autó­já­ban fel­sze­relt fedél­ze­ti kame­ra rögzítette.