Főoldal » Archív » Elsikkasztotta a kisbuszt

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség sik­kasz­tás miatt emelt vádat a férfi ellen, aki a rész­let­re vásá­rolt, tulaj­do­ná­ba nem került gép­ko­csi­val saját­ja­ként rendelkezett.

A vád­lott 2017. janu­ár­já­ban jelent­ke­zett vevő­ként egy gép­ko­csi­ra azzal, hogy az 1.290.000 Ft vétel­árat csak rész­le­tek­ben, három hónap alatt tudja kifi­zet­ni. A gép­ko­csi érté­ke­sí­té­sé­vel meg­bí­zott cég köz­ve­tí­té­sé­vel az eladó és a vád­lott meg­egyez­tek abban, hogy az eladó tulaj­don­jo­gá­nak fenn­tar­tá­sa mel­lett a vád­lott a vétel­árat rész­le­tek­ben fize­ti meg, de a jármű bir­to­kát üzem­ben­tar­tói jog útján a vétel­ár kiegyen­lí­té­se előtt a vevő­re átruházzák.

Miu­tán a vád­lott a gép­ko­csi bir­to­ká­ba jutott és üzem­ben­tar­tó­ként a gépjármű-nyilvántartásba is bejegy­zés­re került, a rábí­zott gép­ko­csi­val a tulaj­do­nos bele­egye­zé­se és tájé­koz­ta­tá­sa, vala­mint a vétel­ár tel­je­sí­té­se nél­kül saját­ja­ként ren­del­ke­zett. 2017. már­ci­u­sá­ban meg­ál­la­po­dott egy sze­méllyel arról, hogy a jár­mű­vet annak tar­tós hasz­ná­la­tá­ba adva, neki rész­let­fi­ze­tés mel­lett elad­ja a gép­ko­csit, de a tulaj­don­át­ru­há­zást a vád­lott tulaj­don­szer­zé­sé­hez kötik. Úgy egyez­tek meg, hogy a vétel­ár tel­jes vég­össze­gét 2017. ápri­lis végé­ig kell a vád­lott­nak meg­kap­nia, a vád­lott pedig a gép­jár­mű tulaj­do­no­sa felé tel­je­sít­ve meg­szer­zi a jármű tulaj­don­jo­gát, amit aztán a vevő­re írat­nak át.  A vád­lott 2017. már­ci­u­sá­ban a jár­mű­vet az indí­tó­kul­csok­kal és a for­gal­mi enge­déllyel együtt a vevő­je tar­tós, hatá­ro­zat­lan idejű hasz­ná­la­tá­ba adta, ami­ről a tulaj­do­nost utó­lag sem tájékoztatta.

A vád­lott a vétel­ár­nak csak egy részét fizet­te meg a köz­ve­tí­tő­nek 2017. már­ci­u­sá­ban, vál­lal­va hogy az ere­de­ti vétel­ár­nál töb­bet, 1.400.000-ot fizet majd meg, de sem a 2017. júli­us 10. nap­já­ig vál­lalt fize­té­si határ­idő­re, sem azt köve­tő­en nem fize­tett, így a jármű tulaj­don­jo­gát sem sze­rez­te meg.

A vád­lott a köz­ve­tí­tő több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sá­ra sem szol­gál­tat­ta vissza a jár­mű­vet, és a tulaj­do­nos­sal sem a tény­le­ges hasz­ná­ló kilé­tét, sem a jármű hol­lé­tét nem közöl­te, a jár­mű­ről és a vétel­ár 2017. év végé­ig tör­té­nő kiegyen­lí­té­sé­ről fél­re­ve­ze­tő infor­má­ci­ó­kat közölt.  A nyo­mo­zó ható­ság a jár­mű­vet annak okmá­nyá­val és az indí­tó­kulccsal együtt 2018. feb­ru­ár­já­ban lefog­lal­ta, majd a lefog­la­lást meg­szün­tet­ve a tulaj­do­nos­nak adta ki azt.

A vád­lot­tal szem­ben az elkö­ve­tett sik­kasz­tás miatt pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az ügyész­ség, és a bűn­ügyi költ­sé­gek vise­lé­sé­re is köte­lez­ni kéri a vád­lot­tat. Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.