Főoldal » Archív » Első fokon elítélték a siófoki kábítószer-kereskedőt

A Somogy Megyei Főügyész­ség koráb­ban már tájé­koz­ta­tást adott arról, hogy vádat emelt egy sió­fo­ki kábítószer-kereskedővel szem­ben, aki 2014. évben haszon­szer­zés cél­já­ból lakó­he­lyén és annak kör­nye­ze­té­ben a bará­tai és isme­rő­sei szá­má­ra jelen­tős mennyi­ség­ben adott el mari­hu­á­nát, LSD bélye­get, vala­mint ún. speed tablettákat.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék első fokon íté­le­tet hir­de­tett és a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki a vád­lott bűnös­sé­gét jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben, és ezért vele szem­ben 7 év fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést és 5 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki, vala­mint vagyon­el­kob­zást is alkalmazott.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett, mert a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­ma a bün­te­té­si tétel közép­mér­té­két (12 év 6 hónap) sem érte el, a vád­lott és védő­je pedig eny­hí­té­sért jelen­tet­tek be fellebbezést.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye