Főoldal » Hírek » Elsőfokon tíz év fegyházbüntetés egy nyaklánckitépőnek - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint sze­rint a férfi két idős­ko­rú nőt is meg­tá­ma­dott a XIV. kerü­let­ben azért, hogy a nya­kuk­ban lévő arany nyak­lán­cot meg­sze­rez­ze. Az egyik sér­tet­tet ennek során bán­tal­maz­ta is.

Az ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság a fér­fit első­fo­kon tíz év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

A vád­irat sze­rint a ter­helt 2019. augusz­tus 21-én reg­gel a XIV. kerü­let, Örs vezér tere irá­nyá­ból köz­le­ke­dő 81-es számú tro­li­bu­szon uta­zott, ahol fel­fi­gyelt az idős­ko­rú sér­tett­re. A sér­tett nő a Füre­di utca/Ond vezér utca meg­ál­ló­nál szállt le a jár­mű­ről, és vele együtt leszállt a vád­lott is. A férfi ezután szem­ből oda­lé­pett a sér­tett­hez, a blú­zát meg­ra­gad­ta, meg­rán­tot­ta, majd a másik kezé­vel, ököl­lel mell­ka­son ütöt­te az idős­ko­rú nőt, majd meg­pró­bál­ta kitép­ni a nya­ká­ból az arany nyak­lán­cát. A sér­tett ráfo­gott a nyak­lánc­ra, így a vád­lott az azon lévő medált tudta letép­ni, ami­vel futva elmenekült.

Az idős­ko­rú sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, mivel az ütés követ­kez­té­ben eltört a szegycsontja.

Pár nap­pal később a vád­lott a XIV. kerü­let­ben, az Álmos vezér park­nál szin­tén egy idős­ko­rú, 81 éves nőt táma­dott meg, a nya­ká­ból egy hir­te­len moz­du­lat­tal kitép­te az arany nyak­lán­cát, és azzal elmenekült.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val, mint több­szö­rös vissza­eső­vel szem­ben rab­lás, súlyos testi sér­tés, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

A vád ered­mé­nyes volt, a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a fér­fit tíz év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. A bíró­ság emel­lett elren­del­te a ter­helt egy koráb­bi, pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett egy év három hónap bör­tön­bün­te­té­sé­nek a vég­re­haj­tá­sát is.

Az íté­let nem jog­erős, a vád­lott és védő fellebbezett.

A bíró­ság a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tot­ta, ez a vég­zés végleges.