Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Elsőfokú elítélés a nigériai állampolgárokat megdobáló férfi ügyében-a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy férfi – erő­sen ittas álla­pot­ban – vil­la­mos­ve­ze­tő­re támadt, majd egy másik vil­la­mo­son üve­gek­kel dobált meg kül­föl­di fia­ta­lo­kat. Három év letöl­ten­dő bör­tön­re ítél­ték, az ügyész­ség a ter­hé­re fel­leb­be­zett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 35 éves férfi, 2019. novem­ber 16-án az esti órák­ban, a bará­ta­i­val fel­szállt a XI. kerü­let­ben a 41-es vil­la­mos­ra, ahol a jármű abla­kát ütni kezd­te, majd az egyik utast a kabát­já­nál fogva meg­rán­gat­ta. A vil­la­mos veze­tő­je meg­ál­lí­tot­ta a jár­mű­vet és – bár a férfi mell­ka­son lökte – leszál­lí­tot­ta a fér­fit, aki a meg­ál­ló­ban lévő osz­lop­ba bele­rú­gott, a vil­la­mos ajtó­üve­gét pedig ököl­lel meg­ütöt­te. Ezután a vád­lott és az őt csi­tí­ta­ni pró­bá­ló tár­sa­sá­ga a 17-es vil­la­mos­ra száll­tak fel, ahol szár­ma­zá­suk miatt a férfi bele­kö­tött a vil­la­mos­ra fel­szál­ló, nigé­ri­ai állam­pol­gá­rok­ból álló négy­fős tár­sa­ság­ba. Becs­mé­rel­te őket és üres üve­ge­ket dobott felé­jük. Egyi­kü­ket fejen is akar­ta ütni, de ezt a sér­tett elhá­rí­tot­ta. A másik sér­tet­tet mint­egy öt méter­ről üveg­gel céloz­ta meg, de ennek a sér­tett­nek sike­rült elug­ra­nia, így az üveg a  vil­la­mos falán tört szét. Miu­tán a vád­lott leszállt erről a vil­la­mos­ról is, tovább foly­tat­ta az erő­sza­kos, garáz­da maga­tar­tá­sát, végül a rend­őrök elfog­ták. A vád­nak tár­gya még egy cse­lek­mény, amely sze­rint a férfi 2019 szep­tem­be­ré­ben, a XI. kerü­let­ben, egy bevá­sár­ló­köz­pont­ban hang­szó­rót lopott.

A Buda­pest XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, több rend­be­li, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben.

A bíró­ság bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit – nagyobb részt a vád sze­rint – és őt három év letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re és három év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A bíró­ság a vád­lot­tat egy rend­be­li súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt fel­men­tet­te.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész a rész­fel­men­tés ellen és súlyo­sí­tás cél­já­ból fel­leb­be­zett, a véde­lem a vád­lott rész­be­ni fel­men­té­se érde­ké­ben és eny­hí­tés végett élt per­or­vos­lat­tal.

A bíró­ság – ügyé­szi indít­vány­ra – fenn­tar­tot­ta a vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét.