Főoldal » Archív » Elsőfokú ítélet a Csehországban taxisra támadó férfiak ügyében – eredményes vádemelés

Meg akar­ták foj­ta­ni a taxi­so­főrt, mivel vonat­jegy­re sem volt pén­zük; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság minő­sí­tett ember­ölés kísér­le­te miatt 9 év és 6 év fegy­ház­ra ítél­te őket.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak, egy 20 és egy 24 éves férfi 2017. augusz­tus 23-án Cseh­or­szág­ba utaz­tak mun­ka­vál­la­lás cél­já­ból, azon­ban 2017. augusz­tus 26-án úgy dön­töt­tek, hogy haza­tér­nek. A két férfi – miu­tán a pén­zük elfo­gyott – vonat­tal, jegy nél­kül Magyar­or­szág felé tar­tott, ami­kor Pard­ru­bi­ce állo­má­son a kala­uz leszál­lí­tot­ta őket. A ter­hel­tek elha­tá­roz­ták, hogy a közel­ben vára­ko­zó taxi­so­fő­rök egyi­ké­vel egy elha­gya­tott hely­re vite­tik magu­kat, azért, hogy érté­ke­it erő­szak­kal meg­sze­rez­zék. A két férfi a pálya­ud­var köze­lé­ben talál­ha­tó kerék­pár­ról eltá­vo­lí­tot­ta az acél fék­hu­zalt, hogy majd azzal fojt­ják meg kisze­melt áldo­za­tu­kat. A taxis­so­főr­rel az éjsza­kai órák­ban egy elha­gya­tott ipar­te­lep köze­lé­be vitet­ték magu­kat, majd a hátsó ülé­sen tar­tóz­ko­dó fia­ta­labb ter­helt a huzal­lal foj­to­gat­ni kezd­te a sér­tet­tet, aki még éppen a huzal alá tudott nyúl­ni az ujja­i­val. Eköz­ben a jobb első ülé­sen ülő társa a véde­ke­ző sofőrt meg­ütöt­te. A veze­tő végül ki tudta magát sza­ba­dí­ta­ni, azon­ban a táma­dók kirán­gat­ták a kocsi­ból és tovább bán­tal­maz­ták. A 20 éves férfi meg­pró­bál­ta bein­dí­ta­ni a gép­ko­csit, azon­ban nem járt siker­rel. A sér­tett az indí­tó­kul­csot ezután meg­sze­rez­te és elmenekült.

A két vád­lott kitép­te a taxi navi­gá­ci­ós készü­lé­két, azon­ban a kocsi­ból végül csak három doboz ciga­ret­tát tulaj­do­ní­tot­tak el, majd Magyar­or­szág­ra utaz­tak. A cseh ható­sá­gok bün­te­tő­el­já­rást indí­tot­tak, ame­lyet a magyar ható­sá­gok átvet­tek. A sér­tett könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban, ha nem teszi ujja­it a huzal és a nyaka közé, a halál bekö­vet­ke­zé­sé­nek fenn­állt volna a reá­lis esélye.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a ter­hel­tek ellen társ­tet­tes­ként, nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A bíró­ság a mai napon kihir­de­tett íté­le­té­ben bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­ta­kat előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, az idő­sebb fér­fit, mint bűn­se­gé­det. Ezért a bíró­ság a fia­ta­labb fér­fit 9 év, tár­sát 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint őket 9, illet­ve 6 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség három mun­ka­na­pon belül dönt a fel­leb­be­zés kérdésében.

A vád­lot­tak jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban vannak.