Főoldal » Hírek » Elsőfokú ítélet született egy XI. kerületi emberölési kísérlet ügyében – a Fővárosi Főügyészség fellebbezett

A vád­lott egy kés­sel bán­tal­maz­ta a volt élet­tár­sát, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett. A vád ered­mé­nyes volt, az ügy­ben ma első­fo­kú íté­let szü­le­tett: a Fővá­ro­si Főügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, tény­le­ges élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fellebbezett.

A vád­irat sze­rint a külö­nös vissza­eső férfi 2019 decem­be­ré­ben oda­köl­tö­zött barát­nő­jé­hez, a későb­bi sér­tett­hez, azon­ban kap­cso­la­tuk hamar meg­rom­lott és a nő meg­kér­te, hogy köl­töz­zön el. A férfi csak úgy volt haj­lan­dó elköl­töz­ni, hogy az nem vég­le­ges. A nő néhány óra múlva közöl­te a fér­fi­val, hogy nem várja vissza, majd 2020. janu­ár 3-án, az esti órá­ban zárat cse­rél­te­tett a laká­sán, ami­kor a vád­lott meg­je­lent és erő­sza­ko­san kez­dett visel­ked­ni. A nő tele­fo­non hívni akar­ta a rend­őr­sé­get, a férfi azon­ban össze­tör­te a készü­lé­ket, majd kés­sel bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. A nő ennek követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, a szom­szé­dok hív­tak hozzá men­tő­ket, akik szak­sze­rű ellá­tás­ban részesítették.

A férfi az elkö­ve­tés ide­jén egy koráb­bi ember­ölés kísér­le­te miatt kisza­bott fegy­ház­bün­te­té­sé­ből volt fel­té­te­les szabadságon.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a ter­helt ellen külö­nös vissza­eső­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

A főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a fér­fit ítél­je élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re, és a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gét zárja ki.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a mai tár­gya­lá­son vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit, és 20 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy a ter­helt - elő­éle­te miatt - fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. A bíró­ság emel­lett a koráb­bi bün­te­tés­ből enge­dé­lye­zett fel­té­te­les sza­bad­sá­got megszüntette.

Az élet elle­ni bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­ra, vala­mint a férfi sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re figye­lem­mel, a Fővá­ro­si Főügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­eme­lés­ről szóló koráb­bi köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/tenyleges-eletfogytiglani-fegyhazbuntetest-inditvanyoz-vadirataban-az-ugyeszseg-a-xi-keruleti-emberolesi-kiserlet-ugyeben-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye-videoval-es-fotoval/