Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetést indítványoz vádiratában az ügyészség a XI. kerületi emberölési kísérlet ügyében- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye– VIDEÓVAL és FOTÓVAL

A külö­nös vissza­eső férfi egy kés­sel bán­tal­maz­ta a volt élet­tár­sát, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett. A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt elle­ne és tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyoz.

 A vád­irat sze­rint egy 39 éves férfi 2019 decem­be­ré­ben oda­köl­tö­zött barát­nő­jé­hez, a későb­bi sér­tett­hez, azon­ban kap­cso­la­tuk hamar meg­rom­lott és a nő meg­kér­te, hogy köl­töz­zön el. A férfi csak úgy volt haj­lan­dó elköl­töz­ni, hogy az nem vég­le­ges. A nő néhány óra múlva közöl­te a fér­fi­val, hogy nem várja vissza, majd 2020. janu­ár 3-án, az esti órá­ban zárat cse­rél­te­tett a laká­sán, ami­kor a vád­lott meg­je­lent és erő­sza­ko­san kez­dett visel­ked­ni. A nő tele­fo­non hívni akar­ta a rend­őr­sé­get, a férfi azon­ban össze­tör­te a készü­lé­ket, majd kés­sel bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. A nő ennek követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, a szom­szé­dok hív­tak hozzá men­tőt, a men­tő­szol­gá­lat szak­sze­rű ellá­tás­ban része­sí­tet­te.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói és beve­té­si egy­sé­ge fél órán belül elfog­ták a táma­dót. A férfi egy koráb­bi ember­ölés kísér­le­te miatt kisza­bott fegy­ház­bün­te­té­sé­ből volt fel­té­te­les sza­bad­sá­gon.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a ter­helt ellen – elő­éle­té­re figye­lem­mel – külö­nös vissza­eső­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként – ítél­je élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.

Az élet elle­ni bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­ra, vala­mint a férfi sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re figye­lem­mel az ügyész­ség nem lát lehe­tő­sé­get arra, hogy a vád­lott a bün­te­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsát­ha­tó legyen, ezért indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság zárja ki ennek lehe­tő­sé­gét.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az üggyel kap­cso­la­tos, a ter­helt elfo­gá­sá­ról készült vide­ót is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nyakon-szurta-volt-baratnojet

A hely­szí­nen a rend­őr­ség készí­tett fotó­kat: