Főoldal » Hírek » Elszakadt inge miatt támadt sógorára a vádlott - VIDEÓVAL - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat az Ajkai Járá­si Ügyész­ség egy huszon­éves hely­be­li fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki 2021. május 1-jén az egyik ajkai tár­sas­ház lép­cső­há­zá­ban itta­san támadt a sógorára. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő a roko­ná­val szó­ra­ko­zott a munka ünne­pén, miköz­ben mind­ket­ten sze­szes italt fogyasz­tot­tak. Késő este, fél tizen­egy körül indul­tak haza a sógor laká­sá­ba, ami­kor szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük. Vitá­juk során a vád­lott több­ször meg­lök­te a másik fér­fit, aki véde­ke­zés­kép­pen az elkö­ve­tő ingé­be kapasz­ko­dott, amely ettől elsza­kadt, a vád­lott pedig ide­ges lett.

A férfi még a lép­cső­ház­ba érve is az elsza­kadt ingét sérel­mez­te, és újfent szó­vál­tás­ba került a sógo­rá­val, akit meg­lö­kött, majd két­szer is nagy erő­vel a lép­cső­há­zi ajtó­nak taszí­tott, végül, hogy indu­la­tát leve­zes­se, ököl­lel a lift­aj­tó üve­ges részé­be ütött, ami­től az üveg kitö­rött és lift­aj­tó­ban 50 800 forin­tos kár keletkezett.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra, és az elkö­ve­tő­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.