Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Elszámolási vita a temetőben

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az ellen a hosszú­pá­lyi férfi ellen, aki a teme­tő­ben dol­go­zó adó­sá­tól gáz-riasztó fegy­ver­rel akar­ta behaj­ta­ni a tartozását.

 A vád­lott évek­kel koráb­ban köl­csön adott a sér­tett­nek 10.000,- Ft-ot, ame­lyet azon­ban 2018. júli­us 16-áig nem kapott vissza.

2018. júli­us 16-án dél­előtt 9.00 óra körü­li idő­ben a vád­lott autó­val a helyi teme­tő­höz haj­tott és az ott dol­go­zó köz­mun­ká­sok­tól érdek­lő­dött arról, hogy a sér­tet­tet hol talál­ja. A vád­lott elmond­ta azt is, hogy a tar­to­zá­sa miatt kere­si a sér­tet­tet. Eköz­ben a férfi elő­vet­te a gáz-riasztó fegy­ve­rét és közöl­te az ott dol­go­zók­kal, hogy meg­ke­re­si a sér­tet­tet és gyom­ron lövi.

A vád­lott a teme­tő­ben meg­ta­lál­ta a sér­tet­tet, aki ott szin­tén köz­mun­kát vég­zett. Oda­ment hozzá és szi­dal­maz­ni kezd­te, közöl­te vele, hogy még min­dig tar­to­zik neki 10.000,- Ft-tal és ha a követ­ke­ző napon a tar­to­zá­sát nem adja meg, akkor le fogja őt lőni.

Eköz­ben elő­vet­te a gáz-riasztó pisz­tolyt, azzal hado­ná­szott, azon­ban azt nem fogta rá a sértettre.

A sér­tett ekkor közöl­te a vád­lot­tal, hogy nem tar­to­zik neki, hagy­ja őt békén, majd a mun­ká­ját tovább foly­tat­ta. A fel­dü­hö­dött vád­lott ezt köve­tő­en újra meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, majd a riasz­tó­pisz­tolyt maga fölé emel­te és egy alka­lom­mal lövést adott le. Ezután ismé­tel­ten fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy más­nap délig fizes­se meg a tar­to­zá­sát, majd beült az autó­já­ba és elhaj­tott a helyszínről.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a vád­lott által hasz­nált gáz-riasztó pisz­tolyt és a hozzá tar­to­zó lősze­re­ket koboz­za el a bíróság.