Főoldal » Hírek » Eltiltás alatt vezetve okozott balesetet - fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség  bün­te­tő­el­já­rás­ban kisza­bott jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te  miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, akit a bíró­ság már több­ször eltil­tott a jár­mű­ve­ze­tés­től, ennek elle­né­re jár­mű­vet veze­tett, egy eset­ben bal­ese­tet okozott.

A vád­irat sze­rint a fér­fit 2011-ben a bíró­ság töb­bek között halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt 4 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, 10 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

A bíró­ság 2016-ban a fér­fit ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt, mint  mint külö­nös vissza­esőt 1 év bör­tön­bün­te­tés­re, 7 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás bün­te­tés­re ítélte.

A bíró­ság 2017-ben a fér­fit töb­bek között ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt, mint külö­nös vissza­esőt 3 év bör­tön­bün­te­tés­re, 7 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás bün­te­tés­re ítélte.

A veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző férfi 2021. decem­ber 22-én Únyon vezet­te a teher­gép­ko­csit, ami­kor egy jobb­ra ívelő kanyar­ban nem az út - és látá­si viszo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en köz­le­ke­dett az eny­hén jeges úton, ami miatt átsod­ró­dott a menet­irány sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, és össze­üt­kö­zött a szem­ből érke­ző személygépkocsival.

A férfi 2022. júli­us 23-án és 2022. augusz­tus 22-én Tata­bá­nya lakott terü­le­tén belül sze­mély­gép­ko­csit, illet­ve teher­gép­ko­csit vezetett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélje.