Főoldal » Archív » Elutasította az ügyészség Dr. Czeglédy Csaba újabb gyanúsítás elleni panaszát

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség hatá­ro­za­tá­val eluta­sí­tot­ta Dr. Czeg­lédy Csaba pana­szát, amely a nyo­mo­zó ható­ság foly­ta­tó­la­gos gya­nú­sí­tott­kén­ti kihall­ga­tá­sa során közölt és módo­sí­tott gya­nú­sí­tás ellen irányult. 

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság Csong­rád Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lya a teg­na­pi napon foly­ta­tó­la­go­san gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki Dr. Czeg­lédy Csa­bát. A foly­ta­tó­la­gos gya­nú­sí­tott­kén­ti kihall­ga­tás kere­té­ben módo­sí­tot­ta a gya­nú­sí­tot­tal közölt tény­ál­lást, és továb­bi, így mind­össze­sen kilenc isko­la­szö­vet­ke­zet kere­té­ben, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg. A foly­ta­tó­la­gos kihall­ga­tás során módo­sí­tot­ta a nyo­mo­zó ható­ság az eddig közölt három mil­li­árd forin­tos vagyo­ni hát­rány érté­ket és a nyo­mo­zás eddi­gi ada­ta­i­ra figye­lem­mel az álla­mi költ­ség­ve­tést ért vagyo­ni hát­rány össze­ge 6.294.500.000.-Ft-ra vál­to­zott. A módo­sí­tás érin­tet­te a gyanú sze­rint a bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek idő­sza­kát is, így az a jelen­le­gi bizo­nyí­té­kok sze­rint a 2011. és 2017. évek közöt­ti időszak. 

A bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt Dr. Czeg­lédy Csaba és tár­sai ellen folya­mat­ban levő bün­te­tő­el­já­rást a NAV Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság Csong­rád Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lya foly­tat­ja a Csong­rád Megyei Főügyész­ség foko­zott ügyé­szi fel­ügye­le­te mellett.