Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Elütötte a kistehergépkocsi mentését végző autómentőt - fotóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Vádat emelt a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki az M3-as autó­pá­lyán egy lerob­bant kis­te­her­gép­ko­csi men­té­sét végző autó­men­tő veze­tő­jét féke­zés nél­kül elütöt­te úgy, hogy a sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­irat lénye­ge sze­rint 2022. júli­us 28-án, dél­után, egy kis­te­her­gép­ko­csi haladt Vásá­ros­na­mény irá­nyá­ból Buda­pest felé az M3-as autó­pá­lyán, ami­kor is Pócs­pet­ri köze­lé­ben műsza­ki hiba miatt meg kel­lett áll­ni­uk. A gép­ko­csi veze­tő­je a leál­ló­sáv­ba húzó­dott, majd hívta az autó­men­tőt. Az autó­pá­lya keze­lő­je is a hely­szín­re érke­zett, meg­fe­le­lő­en bóják­kal és jel­ző­táb­lá­val lát­ták el a terü­le­tet. 19 óra előtt pár perc­cel érke­zett a hely­szín­re az autó­men­tő fog­lal­ko­zá­sú sér­tett, aki a leál­ló­sáv­ban a tré­ler­re fel­von­tat­ta a meg­hi­bá­so­dott kis­te­her­gép­ko­csit, majd azt spa­ni­fer­rel rög­zí­tet­te. Ekkor a sér­tett a leál­ló­sá­vot és a külső for­gal­mi sávot elvá­lasz­tó fehér záró­vo­na­lon állt.

A vád­lott kis­te­her­gép­ko­csi­já­val ebben az idő­pont­ban Vásá­ros­na­mény irá­nyá­ból Buda­pest felé köz­le­ke­dett az M3-as autó­pá­lyán, 120-130 km/óra sebes­ség­gel. A leme­nő nap jobb­ról érte a vád­lot­tat, erő­sen zavar­ta a veze­tés­ben, ennek elle­né­re a sebes­sé­gét nem csök­ken­tet­te. A vád­lott nem ész­lel­te sem a tere­lő­bó­já­kat, sem a jel­ző­táb­lát, illet­ve a leál­ló­sáv­ban álló kis­te­her­gép­ko­csit sem, ezért nem tar­tott kellő oldal­tá­vol­sá­got, ami­kor az autó­men­tő mellé ért, a sér­tet­tet pedig féke­zés nél­kül elütötte.

A sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy az ide­je­ko­rán érke­ző orvo­si segít­ség sem ment­het­te volna meg az éle­tét, a hely­szí­nen meghalt.

Az ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit, aki hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyért koráb­ban már ült bör­tön­ben is. A vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a vád­lott beis­me­rő val­lo­mást tesz és nem kéri a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, akkor a bíró­ság két év fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je és négy évre tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.

A fotón a vád­lott által veze­tett kis­te­her­gép­ko­csi lát­ha­tó a bal­eset utáni állapotában.