Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Elütötte, majd segítségnyújtás nélkül otthagyta - vádemelés

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az 53 éves nővel szem­ben, aki 2017. októ­be­ré­ben Makón elütött egy elekt­ro­mos kerék­pár­ral köz­le­ke­dőt, majd a bal­eset után segít­ség­nyúj­tás nél­kül távo­zott. A kerék­pá­ros bele­halt a sérüléseibe.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2017. októ­ber 7-én, reg­gel kilenc óra körül, Makó egyik utcá­ján köz­le­ke­dett a gép­ko­csi­já­val, előt­te a sér­tett elekt­ro­mos kerék­pár­ral haladt. A sofőr úgy dön­tött, hogy meg­elő­zi a sér­tet­tet. Az elő­zés után a vád­lott le akart kanya­rod­ni a jobb olda­lon lévő mel­lék­ut­cá­ba, azon­ban már nem tudott vissza­so­rol­ni a kerék­pá­ros elé. A vád­lott ezért köz­vet­le­nül azután,, hogy a sér­tett mel­lett elha­ladt, a sáv belső felé­ből a kerék­pá­ros elé bevá­gott. A kanya­ro­dás során az autó jobb hátsó sár­vé­dő­je neki­üt­kö­zött a kerék­pár bal olda­li kor­má­nyá­nak, ettől a sér­tett elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát, és az úttest­re zuhant. Az ütkö­zés és az elesés lát­ha­tó volt a vád­lott szá­má­ra, ennek elle­né­re segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhagy­ta a hely­színt. A men­tő­ket a hely­szín­re érke­ző másik sze­mély érte­sí­tet­te. A sér­tett az elszen­ve­dett sérü­lé­sek miatt még aznap dél­után elhunyt.

A KRESZ ren­del­ke­zé­sei sze­rint előz­ni csak oly módon sza­bad, hogy annak befe­je­zé­se után a meg­elő­zött jármű zava­rá­sa nél­kül vissza lehes­sen sorol­ni a sávba, vala­mint bal­eset ese­tén a bal­eset­tel érin­tett jármű veze­tő­je a jár­mű­vel köte­les azon­nal meg­áll­ni, és a sér­tett részé­re segít­sé­get nyúj­ta­ni. A vád­lott eze­ket a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat meg­szeg­te, és a sér­tett halá­lát ered­mé­nye­ző bal­ese­tet okozott.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel és halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től hatá­ro­zott idő­tar­tam­ra tör­té­nő eltil­tá­sát indítványozta.

A 2018. júli­us 1-jétől hatá­lyos Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­vé teszi, hogy az ügyész a vád­irat­ban, arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság előtt beis­me­rő val­lo­mást tesz, indít­ványt tegyen a kisza­ba­dan­dó bün­te­tés pon­tos mér­té­ké­re. Ebben az ügy­ben az ügyész­ség a vád­lott beis­me­ré­se ese­tén 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től 3 évre tör­té­nő eltil­tá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.