Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Elütötte munkatársát egy zalai gabonatárolóban - a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség emelt vádat azzal a 48 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2022. júli­us 14-én, dél­után, a gős­fai gabo­na­tá­ro­ló­ban az álta­la veze­tett pót­ko­csis mező­gaz­da­sá­gi von­ta­tó­val tola­tás köz­ben elütöt­te mun­ka­tár­sát. A sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a két férfi egy hely­be­li mező­gaz­da­sá­gi vál­lal­ko­zás alkal­ma­zott­ja­ként a köze­li ter­mő­föl­dek­ről a cég Gős­fán lévő gabo­na­tá­ro­ló­já­ba rakod­ták be pót­ko­csis mező­gaz­da­sá­gi von­ta­tó­val a leara­tott gabo­nát. Miu­tán a vád­lott a trak­tor­ral hát­ra­me­net­ben haladt be a táro­ló­ba és leürí­tet­te a szál­lít­má­nyát, kiszállt a jár­mű­ből és meg­egye­zett a sér­tet­tel abban, hogy ha végez­tek a betá­ro­lás­sal, a sér­tett fogja majd rako­dó­gép­pel össze­tol­ni a csar­nok­ban leön­tött gabonát.

A férfi ezt köve­tő­en vissza­ült a jár­mű­be, hogy kiáll­jon a csar­nok­ból, mire a trak­tor mögött álló sér­tett jelez­te is szá­má­ra, hogy elin­dul­hat. A vád­lott ekkor azért, hogy könnyeb­ben ki tud­jon járni a csar­nok­ból, elő­ször hát­ra­me­net­be kap­csolt, de eköz­ben a vonat­ko­zó köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat meg­szeg­ve nem győ­ző­dött meg a mögöt­te álló sér­tett pon­tos hely­ze­té­ről, így a jár­mű­sze­rel­vény hát­ra­fe­lé elmoz­du­ló pót­ko­csi­ja meg­lök­te a gya­lo­gos sér­tet­tet, aki egyen­sú­lyát veszt­ve a föld­re esett és feje a pót­ko­csi mozgó kere­ke és a talaj köré közé szorult.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat és fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indítványt.