Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Elvágta nagyapja torkát - vádemelés - VIDEÓVAL az elfogásról- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy par­ko­ló autó­ban vég­zett nagy­ap­já­val, a Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés miatt emelt vádat. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 28 éves férfi, és nagy­ap­ja, a későb­bi sér­tett között 2018-ban fél­té­keny­ség­ből adódó konf­lik­tus ala­kult ki, mivel a férfi úgy vélte, hogy a nagy­ap­ja köze­led­ni pró­bált az ő élet­tár­sá­hoz. 2019. janu­ár­já­ra a vád­lott és a sér­tett kap­cso­la­ta ren­de­ződ­ni lát­szott, újra rend­sze­re­sen talál­koz­ni kezd­tek egy­más­sal. A vád­lott 2019. feb­ru­ár 16-ára talál­ko­zót beszélt meg a sér­tet­tel. A délutáni-kora esti órák­ban a sér­tett által veze­tett autó­ban tar­tóz­kod­tak a XIV. kerü­let­ben, a Nagy Lajos király útján, egy áru­ház par­ko­ló­já­ban. Ekkor a vád­lott, – min­den külö­nö­sebb előz­mény nél­kül - egy éllel bíró esz­köz­zel elmet­szet­te nagy­ap­ja tor­kát, aki a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A férfi elme­ne­kült, a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság beve­té­si egy­sé­ge azon­ban haj­tó­va­dá­szat után őt Esz­ter­gom­ban elfogta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény 5-től 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del bün­tet­ni.  A férfi a bűn­cse­lek­mény ide­jén tudat­za­var­ban szen­ve­dett, amely - elíté­lés ese­tén - kihat­hat a bün­te­té­sé­nek mér­té­ké­re, ugyan­ak­kor egy más jel­le­gű bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott  vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek elren­de­lé­sé­re is indít­ványt tett a főügyészség.

A férfi jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van, az ügyé­ben a tör­vény­szék 2020. novem­ber végé­re tűzött ki elő­ké­szí­tő ülést.

Az elfo­gás­ról készí­tett rend­őr­sé­gi videó itt érhe­tő el:

https://www.youtube.com/watch?v=z32vvEipv2s