Főoldal » Archív » Elvérzett a combon szúrt élettárs – halált okozó testi sértés Kecskeméten

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kecs­ke­mé­ti nő ellen, aki 2019 ápri­li­sá­ban egy csa­lá­di vita után egy kés­sel com­bon szúr­ta az élet­tár­sát, ami miatt a férfi a hely­szí­nen elvér­zett és meghalt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és élet­tár­sa már több mint húsz éve éltek együtt Kecs­ke­mé­ten sze­rény körül­mé­nyek között. Alkal­mi mun­kák­ból éltek, mind­ket­ten rend­sze­re­sen ita­loz­tak, időn­ként leré­sze­ged­tek, de ennek elle­né­re komo­lyabb vesze­ke­dés, tett­le­ges­ség nem for­dult elő közöttük.

2019. ápri­lis 22-én reg­gel sze­szes ita­lo­kat vásá­rol­tak, majd az ott­ho­nuk­ban mind­ket­ten leit­ta­sod­tak és elalud­tak. Este ébred­tek fel, majd a házuk folyo­só­ján isme­ret­len okból összevitatkoztak.

A vitá­ban a nő a vele szem­ben álló fér­fit egy­szer egy kés­sel a bal comb­ja felső részén meg­szúr­ta. A szú­rás a combi verő­eret talál­ta el, ami miatt a seb nagyon vér­zett. A vád­lott betá­mo­gat­ta a súlyo­san sérül­tet a szo­bá­ba, ahol a férfi az ágyra hanyat­lott. A vád­lott meg­pró­bál­ta a sér­tett ruhá­za­tá­val a vér­zést elál­lí­ta­ni, de a férfi rövid időn belül meghalt.

Ezután a nő a véres ruhát beáz­tat­ta, a kést eltün­tet­te, míg a folyo­són a vért fel­mos­ta. Végül este 7 óra­kor érte­sí­tet­te az egyik szom­szé­dot, aki a sér­tet­tet meg­lát­va azon­nal hívta a men­tő­ket, akik azon­ban már csak a halál beáll­tát tud­ták meg­ál­la­pí­ta­ni. A sér­tett halá­lát a bal comb verő­erét ért szú­rás miatt kiala­ku­ló vér­vesz­tés okozta.

A vád­lott nem látta előre, hogy a szú­rás miatt a férfi elvé­rez­het, így e tekin­tet­ben gon­dat­lan­ság volt. 

A vád­lot­tat a főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.